Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu RRB1 ZPTarnów 2011

2012-01-16 – admin
Tarnów 29.04.2011

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu RRB1/ZPTarnów/2011
na roboty remontowo-budowlane w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie

I. Zakład Poprawczy w Tarnowie zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr RRB1/ZPTarnów/2011 na roboty remontowo-budowlane w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie z dnia 14.04.2011.

Wśród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FHU BKR Krzysztof Wójcik
33-182 Brzozowa 33

Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie ze SIWZ i dlatego została wybrana jako najkorzystniejsza.

Streszczenie wszystkich złożonych ofert:

FIRMA BUDOWLANA „ADRO-BAU”
Andrzej Drogoś
33-131 Łęg Tarnowski,
ul. PCK 10A
cena brutto: 93.346,39 zł
termin wykonania: 70 dni
liczba pkt w kryterium cena: 65,03 pkt
liczba punktów w kryterium termin wykonania: 16,07 pkt
łącznie liczba punktów: 81,10 pkt

FHU BKR
Krzysztof Wójcik
33-182 Brzozowa 33
cena brutto: 80.931,90 zł
termin wykonania: 45 dni
liczba pkt w kryterium cena: 75 pkt
liczba punktów w kryterium termin wykonania: 25 pkt
łącznie liczba punktów: 100 pkt

F.P.U.H. „Kontras”
Marek Cetnar
ul. Czysta 4
33-100 Tarnów
cena brutto: 91.722,32 zł
termin wykonania: 75 dni
liczba pkt w kryterium cena: brak
liczba punktów w kryterium termin wykonania: brak
łącznie liczba punktów: brak

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa MEDICUS
Ogorzelec Monika
33-101 Tarnów
ul. Dunajcowa 5A
cena brutto: 154.385 zł
termin wykonania: 65 dni
liczba pkt w kryterium cena: 39,32 pkt
liczba punktów w kryterium termin wykonania: 17,31 pkt
łącznie liczba punktów: 56,63 pkt

II. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę – ofertę nr 3 złożoną przez:
F.P.U.H. „Kontras”
Marek Cetnar
ul. Czysta 4
33-100 Tarnów

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Podstawą odrzucenia oferty jest zapis art. 89 ust.1 pkt 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dz.U. nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010r.), który nakazuje odrzucić zamawiającemu ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w przedmiarze robót znajdującym się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla grupy III pod pozycją 48 i 49 oraz w przedmiarze robót dla grupy IV pod pozycją 44 i 45 umieścił specjalny rodzaj wandaloodpornych łazienkowych baterii elektronicznych sterowanych fotokomórką z wbudowanym mieszaczem – łącznie 6szt, dla których cena katalogowa tego typu baterii oscyluje w granicach 1.000 zł/szt.

Wykonawca dla w/w pozycji kosztorysu przyjął cenę 55zł/szt i w wykazie materiałów podał iż wycena dotyczy standardowych baterii łazienkowych.

Według powyższego stwierdza się iż treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia RRB1/ZPTarnów/2011, a ofertę tego wykonawcy odrzuca się na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dz.U. nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010r.)

III. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

IV. Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą dnia 09.05.2011.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.