Nabór na wolne stanowisko pracy, strażnik-pracownik ochrony zakładu

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik – pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:

Wykształcenie średnie. Mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA, służba więzienna, komunikatywność, opanowanie, decyzyjność, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji, znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich. USTAWY
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zatrudnienie w wymiarze etat – 40 godzin/tydzień, na podstawie umowy o pracę, zgodnie
z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki społecznej /Dz. U. z 2017 poz. 770 z późn. zmianami /.
CV, wraz ze stosownymi klauzulami, proszę składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie ul. Klikowska 101 w godzinach od 07:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku. Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować w rejestrze przestępców na tle seksualnym i Rejestrze skazanych.
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 13 lutego 2019 roku, do godz. 14:30 – z możliwością przedłużenia powyższego okresu w przypadku takich potrzeb pracodawcy.
CV winno zawierać klauzulę zawartą w załącznikach Nr 2 i 3.
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO (2)
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną-strażnik
Klauzula informacyjna zgodna z RODO_ZP Tarnów