Nabór na wolne miejsca pracy na stanowisku: Nauczyciel bibliotekarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 marca 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:

Nauczyciel bibliotekarz etat łączony z nauczycielem zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 2/30 i 5/24

Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 03.03.2020 r. do godziny 10.00
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spełniającymi wymagania odbędą się w dniu 03.03.2020 po telefonicznym wcześniejszym powiadomieniu

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od dnia 04.03.2020 – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Pod uwagę będą brani jedynie kandydaci posiadający pełne kwalifikacje tj. bibliotekarstwo, oligofrenopedagogikę, resocjalizację

UWAGA :
Przy składaniu aplikacji należy załączyć oryginały lub podpisane skany zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – w przypadku ich braku kandydatury nie zostaną brane pod uwagę

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO (3)3.Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (3)