Nabór na wolne miejsca pracy na stanowisku: Nauczyciel bibliotekarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 marca 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Nauczyciel bibliotekarz etat łączony z nauczycielem zajęć rewalidacyjnych
w wymiarze 2/30 i 5/24
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017 r,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 15.08.2020 r. do godziny 10.00
KANDYDACI WINNI przesłać swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl
Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Pod uwagę będą brani jedynie kandydaci posiadający pełne kwalifikacje tj. bibliotekarstwo, oligofrenopedagogikę, resocjalizację
UWAGA :
Przy składaniu aplikacji należy załączyć oryginały lub podpisane skany zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – w przypadku ich braku kandydatury nie zostaną brane pod uwagę