Wszystkie wpisy, których autorem jest zakladp

Nabór na wolne stanowisko pracy, strażnik-pracownik ochrony zakładu

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik – pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:

Wykształcenie średnie. Mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA, służba więzienna, komunikatywność, opanowanie, decyzyjność, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji, znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich. USTAWY
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zatrudnienie w wymiarze etat – 40 godzin/tydzień, na podstawie umowy o pracę, zgodnie
z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki społecznej /Dz. U. z 2017 poz. 770 z późn. zmianami /.
CV, wraz ze stosownymi klauzulami, proszę składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie ul. Klikowska 101 w godzinach od 07:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku. Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować w rejestrze przestępców na tle seksualnym i Rejestrze skazanych.
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 13 lutego 2019 roku, do godz. 14:30 – z możliwością przedłużenia powyższego okresu w przypadku takich potrzeb pracodawcy.
CV winno zawierać klauzulę zawartą w załącznikach Nr 2 i 3.
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO (2)
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną-strażnik
Klauzula informacyjna zgodna z RODO_ZP Tarnów

Nabór na wolne stanowisko – nauczyciel praktycznej nauki zawodu profil ślusarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 01 lutego 2019 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
• 1/2 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 04.02.2019 r.
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
klauzula informacyjna dla rekrutujących kontrachentów
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od dnia 01.02.2019 – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w
branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie
pedagogiczne.

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1
i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne.

Nabór na wolne stanowisko – nauczyciel praktycznej nauki zawodu profil ślusarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 02 stycznia 2019 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
• 1/2 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 14.01.2019 r. do godziny 13.00
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
klauzula informacyjna dla rekrutujących kontrachentów
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spełniającymi wymagania odbędą się w dniu 28.12.2018 po telefonicznym wcześniejszym powiadomieniu

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od dnia 2.01.2019 – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w
branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie
pedagogiczne.

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1
i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne.