Wszystkie wpisy, których autorem jest zakladp

Nabór na wolne miejsca pracy na stanowisku: Nauczyciel bibliotekarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 marca 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:

Nauczyciel bibliotekarz etat łączony z nauczycielem zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 2/30 i 5/24

Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 03.03.2020 r. do godziny 10.00
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spełniającymi wymagania odbędą się w dniu 03.03.2020 po telefonicznym wcześniejszym powiadomieniu

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od dnia 04.03.2020 – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Pod uwagę będą brani jedynie kandydaci posiadający pełne kwalifikacje tj. bibliotekarstwo, oligofrenopedagogikę, resocjalizację

UWAGA :
Przy składaniu aplikacji należy załączyć oryginały lub podpisane skany zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – w przypadku ich braku kandydatury nie zostaną brane pod uwagę

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO (3)3.Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (3)

Zimowa opieka nad zwierzętami – dokarmiamy miejskie ptaki

Nawiązując do obecnej pory roku w ramach programu Animals odbyły się zajęcia o
tematyce ochrony i pomocy zwierzętom wolno żyjącym w okresie zimowym. Podczas cyklu
spotkań wychowankowie dowiedzieli się o sposobach pomocy zwierzętom wolno żyjącym w miastach i na wsiach. Przy pomocy książek popularnonaukowych i wyselekcjonowanych stron
Internetowych wychowankowie poznali gatunki zwierząt przebywających podczas zimy w
naszym kraju. Podczas zajęć uczestnicy przygotowali zimowy karmnik dla
ptaków, który następnie został zamocowany na terenie zakładu. Przybliżając
pozostałym wychowankom ideę zimowej opieki nad ptakami powstała również
gazetka ścienna prezentująca ptaki dziko żyjące, które odwiedzają przygotowane dla nich jadłodajnie. Przygotowanie karmnika i jego systematyczne uzupełnianie pokazuje wychowankom, iż mogą i potrafią konstruktywnie spędzać czas z korzyścią dla bezbronnych istot. Podczas tworzenia baru dla ptaków wychowankowie mieli możliwość praktycznego wykorzystania i ćwiczenia umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami. (młotek, zszywacz tapicerski, klej na gorąco, bejca, lakier itp.)