Wszystkie wpisy, których autorem jest zakladp

ZAWODY SPORTOWE

W ramach godzin wychowania fizycznego w szkole organizowane są zawody sprawnościowe. Mają one na celu zachęcić wychowanków do większej aktywności fizycznej oraz przybliżyć różne formy spędzania wolnego czasu. Zawody tego typu cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem uczniów. Przyświeca im koleżeńska rywalizacja oparta na zasadach ,,fair play”.

ŚWIĘTUJEMY URODZINY

Urodziny obchodzone w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie należą do jednych z najbardziej niezapomnianych i radosnych przeżyć, jakich doświadcza każdy wychowanek. Dzięki realizowanemu m.in. przez zespół diagnostyczno – korekcyjny programowi „Dzisiaj Twoje urodziny są…”, dla każdego jubilata organizowane jest przyjęcie urodzinowe, z własnoręcznie przygotowywanym przez wychowanków poczęstunkiem, a przede wszystkim, pięknym tortem, dla każdego innym i niepowtarzalnym. Na przyjęcie zapraszani są wychowankowie, jak również wszyscy pracownicy. Wychowankowie niejednokrotnie podkreślają, że tak uroczystych urodzin nie obchodzili jeszcze nigdy w swoim życiu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU: Nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 września 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
• 4/20 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym .
Wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 15 .08.2020 r.
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl
Proszę również załączyć podpisane własnoręcznie klauzule pozwalające na przetwarzanie danych osobowych poniżej załączone

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w
branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie
pedagogiczne.
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne.

Nabór na wolne miejsca pracy na stanowisku: Nauczyciel bibliotekarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 marca 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Nauczyciel bibliotekarz etat łączony z nauczycielem zajęć rewalidacyjnych
w wymiarze 2/30 i 5/24
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017 r,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 15.08.2020 r. do godziny 10.00
KANDYDACI WINNI przesłać swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl
Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Pod uwagę będą brani jedynie kandydaci posiadający pełne kwalifikacje tj. bibliotekarstwo, oligofrenopedagogikę, resocjalizację
UWAGA :
Przy składaniu aplikacji należy załączyć oryginały lub podpisane skany zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – w przypadku ich braku kandydatury nie zostaną brane pod uwagę