Archiwum kategorii: Nabór na wolne stanowiska

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU: Nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 września 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
• 4/20 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym .
Wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 15 .08.2020 r.
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl
Proszę również załączyć podpisane własnoręcznie klauzule pozwalające na przetwarzanie danych osobowych poniżej załączone

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w
branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie
pedagogiczne.
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne.

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU: STRAŻNIK

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01.06 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik- pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:
Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność, opanowanie, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji , znajomość przepisów; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich, Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2019 r, poz. 418 / .
CV. list motywacyjny, oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać wysyłać mailowo na adres : sekretariat@tarnow.zp.gov.pl . Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych.
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 15 sierpnia 2020 roku – z możliwością przedłużenia powyższego okresu
CV winno zawierać klauzulę :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.