Archiwum kategorii: Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowisko robotnik do pracy ciężkiej /kucharz/

Zakład Poprawczy w Tarnowie ogłasza nabór na stanowisko robotnik do pracy ciężkiej /kucharz /
Wymagania i kwalifikacje niezbędne :
– co najmniej wykształcenie zawodowe o specjalności gastronomicznej lub ukończony kurs zawodowy
– umiejętność gotowania na potrzeby żywienia zbiorowego
-znajomość przepisów HCCP
– mile widziane doświadczenie zawodowe
Zakład oferuje
– wynagrodzenie wraz z premią uznaniową i dodatkiem trudnościowym brutto 2500 zł
– dodatek stażowy – uzależniony od ilości udokumentowanych lat pracy
UWAGA
KANDYDACI powinni przesłać pocztą e-mail sekretariat@tarnow.zp.gov.pl lub składać osobiście swoje aplikacje tj. CV na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do 25.10.2019
Zatrudnienie nastąpi w terminie od 1.11.2019 początkowo na okres próbny 3-miesiące docelowo na czas nieokreślony .
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona z wybranymi kandydatami w terminie od 28.10-29.10.2019
UWAGA
Do aplikacji należy załączyć niezbędne wymagane skany zgód na przetwarzanie danych osobowych z własnoręcznym podpisem – klauzule znajdujące się w załącznikach poniżej – bez nich aplikacje nie będą rozpatrywane.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
Załącznik nr.1

Nabór na wolne stanowisko – nauczyciel praktycznej nauki zawodu zawodu profil ślusarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 września 2019 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
• 4/20 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym .
Wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 01.09.2019 r. do 15.09.2019
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl
Proszę również załączyć podpisane własnoręcznie klauzule pozwalające na przetwarzanie danych osobowych poniżej załączone

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spełniającymi wymagania odbędą się w dniu po telefonicznym wcześniejszym powiadomieniu

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w
branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie
pedagogiczne.

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1
i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne.

klauzula-informacyjna-dla-rekrutujących-kontrachentówKlauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-zgodnej-z-RODO
Potwierdzenie-zapoznania-się-z-klauzulą-informacyjną