Archiwum kategorii: Nabór na wolne stanowiska

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU: STRAŻNIK

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 03 marzec 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik- pracownik ochrony zakładu
 
Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:
Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność, opanowanie, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji , znajomość przepisów; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich, Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2019 r, poz. 418 / .
CV. list motywacyjny, oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać wysyłać mailowo na adres : sekretariat@tarnow.zp.gov.pl . Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych.
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 16 marca 2020 roku – z możliwością przedłużenia powyższego okresu
CV winno zawierać klauzulę :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.

Nabór na wolne miejsca pracy na stanowisku: Nauczyciel bibliotekarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01 marca 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:

Nauczyciel bibliotekarz etat łączony z nauczycielem zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 2/30 i 5/24

Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 03.03.2020 r. do godziny 10.00
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spełniającymi wymagania odbędą się w dniu 03.03.2020 po telefonicznym wcześniejszym powiadomieniu

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od dnia 04.03.2020 – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Pod uwagę będą brani jedynie kandydaci posiadający pełne kwalifikacje tj. bibliotekarstwo, oligofrenopedagogikę, resocjalizację

UWAGA :
Przy składaniu aplikacji należy załączyć oryginały lub podpisane skany zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – w przypadku ich braku kandydatury nie zostaną brane pod uwagę

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO (3)3.Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (3)