10 grudnia Dzień Praw Człowieka

Przypadający 10 grudnia Dzień Praw Człowieka to w Zakładzie Poprawczym okazja do tego, aby przypomnieć wszystkim podstawowe i niezbywalne ludzkie prawa. Święto to upamiętnia bowiem podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku. Prowadzone z wychowankami zajęcia grupowe, rozmowy, jak również wykonane przez nich postery, miały na celu uświadomienie znaczenia praw człowieka, ich treści i sposobów ich obrony. Nadrzędnym kierunkiem wszystkich tych działań była ochrona godności ludzkiej.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

1. Drukarka HP 6700 2015 szt. 1 niesprawna, uszkodzona głowica drukująca -ekspertyza-nieopłacalna naprawa.
2. OTV PANASONIC TH-42PV8P 2009 szt. 1, przestarzały technologicznie- nie posiada modułu DVBT, wypalone piksele- ekspertyza

ZPTarnów – wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy:
sekretariat@tarnow.zp.gov.pl do dnia 18.12.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122
adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

Nabór na stanowisko nauczyciel zawodu – profil ślusarz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 02 stycznia 2019 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
• 1/2 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny
Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .
OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 24.12.2018 r. do godziny 13.00
KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
klauzula informacyjna dla rekrutujących kontrachentów
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spełniającymi wymagania odbędą się w dniu 28.12.2018 po telefonicznym wcześniejszym powiadomieniu

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od dnia 2.01.2019 – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w
branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie
pedagogiczne.

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1
i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne.

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

Początek grudnia w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie upływa pod znakiem przeciwdziałania zakażeniom wirusem HIV oraz epidemii AIDS.
Podczas poprzedzających obchody Światowego Dnia Walki z AIDS zajęć grupowych wychowankowie nabywają rzetelną wiedzę na temat możliwych dróg zakażenia wirusem, obalane są mity krążące wokół tego tematu. Duży nacisk jest kładziony na naukę tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z wirusem HIV czy chorych na AIDS.
Światowy Dzień Walki z AIDS, przypadający 1 grudnia, to świetna okazja, aby o tym złożonym problemie mówić głośno, uświadamiając wszystkim skalę zagrożenia.
Dzięki specjalnie na ten cel przygotowanym plakatom, a także dystrybucji ulotek na terenie Zakładu akcja kierowana jest również do pracowników i ich rodzin.