Zapytanie do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęło zapytanie odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytania oraz bezpośrednio odpowiedź na to pytanie.
Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.
PYTANIE NR 31
Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w przypadku, gdy ofertę złożą dwa podmioty występujące wspólnie i jeden z tych podmiotów wykaże, że wykonał dwie roboty budowlane o wartości 4.000.000 zł netto każda?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dwa podmioty występujące wspólnie, wykażą że jeden z tych pdmiotów wykonał dwie roboty budowlane o wartości 4.000.000 zł netto każda i jednoczesnie łącznie spełniają pozostałe warunki, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 SIWZ