Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Wśród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

KONSORCJUM

Eko-Bud Sp. z .o.o.

Ul. Torowa 1

33-100 Tarnów

WMPS Wylewki maszynowe s.c.

P.Kułaga, S. Zając

  1. Westerplatte 14A/30

33-100 Tarnów

Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie ze SIWZ i dlatego została wybrana jako najkorzystniejsza.

III. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

IV. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

V. Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje zawarcie umowy dnia 04 czerwca 2012r.

Tarnów, dnia 21.05.2012