Kolejne zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania.

Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.

PYTANIE NR 32

W związku ze szczególnym charakterem istniejącego obiektu, prosimy o zaznaczenie granic placu budowy obiektu projektowanego dla celów zagospodarowania i wykonania robót budowlano-montażowych.

ODPOWIEDŹ

Granice placu budowy zostaną wyznaczone przy przekazaniu placu budowy.

PYTANIE NR 33

W odpowiedzi na pytanie nr 1 dołączenia do ferty zestawienia materiałów odpowiedzieli Państwo, że ma dotyczyć ono tylk materiałów kluczwych. Zwracamy się z prośbą o wykaz materiałów, które uznacie Państwo za kluczowe.

ODPOWIEDŹ

Materiały kluczowe to wszelkiego typu materiały niezbędne do wbudowania we wszystkich rodzajach robót.