Poprawić str. 4 – Kolejne zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.

PYTANIE NR 36

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 24 d.3 i 52 d.5 przedmiaru roboty budowlane. W podstawach katalogowych tych pozycji nie występuje pompa do betonu. Jednak w opisie do pozycji wskazano ten sprzęt. Jaka jest norma pracy pompy do betonu w tych pozycjach

ODPOWIEDŹ

Udział sprzętu w pozycjach 24 i 52 jest przykładowy. Każdy sprzęt użyty do wykonania tych pozycji przedmiarowych będzie prawidłowy. Najważniejsze jest wykonanie tego zadania.

PYTANIE NR 37

Prosimy o dokładne określenie przedmiotu zamówienia (pozycja 176 d.14 przedmiar roboty budowlane). W opisie do projektu czytamy Prefabrykowane mury oporowe typu L z betonu klasy C 30/37, Zakłada się, że obciążenie wynosi do 5,00 kN/m2! Grubości ścianki 16cm, wysokości 180cm (10szt.), 230cm (10szt.) szerokość 99cm, długość stopy 115cm. Klasy ekspozycji XF1. Natomiast na przekroju napisano Prefabrykowana ścianka oporowa typ L 105x60x12cm do obciążeń klasy4a (16,7kN/m2) np. Rekers

ODPOWIEDŹ

Przytoczone w tej pozycji parametry odnoszą się do ścian oporowych przy zjeździe do garażu i są zawarte w opisie do projektu konstrukcji.

PYTANIE NR 38

Czy w pozycji 17 d.2 przedmiaru dotyczącego robót drogowych i zagospodarowania, krotność powinna wynosić 57 Obecnie w pozycjach 16 d.2 i 17 d,2 łączna grubość podbudowy wynosi 20 cm. W opisie do projektu dróg wewnętrznych i utwardzenia terenu przewidziano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm.

ODPOWIEDŹ

Do oferty należy przyjąć warstwy tak jak są one zawarte w projekcie. W przedmiarach wystąpił błąd

PYTANIE NR 39

Prosimy o doprecyzowanie grubości I z jakich kruszyw należy wykonać podbudowę ciągów pieszych W przedmiarze przewidziano podsypkę cementowo-piaskową natomiast opis do projektu dróg wewnętrznych i utwardzenia terenu uwzględnia zupełnie Inną podbudowę.

ODPOWIEDŹ

Do oferty należy przyjąć warstwy tak jak są one zawarte w projekcie. W przedmiarach wystąpił błąd

PYTANIE NR 40

Prosimy o dokładne określenie rodzaju, koloru i grubości kostki w pozycji 18 d.2 przedmiaru dotyczącego robót drogowych i zagospodarowania. Opis do projektu dróg wewnętrznych I utwardzenia terenu wskazuje na płyty ażurowe, natomiast w przedmiarze nie zostało to sprecyzowane.

ODPOWIEDŹ

Do oferty należy przyjąć warstwy tak jak są one zawarte w projekcie. W przedmiarach wystąpił błąd

PYTANIE NR 41

Czy Wykonawca w momencie odbioru będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaświadczeń od właściwych jednostek i organów tj. w szczególności dokument o nie wnoszeniu sprzeciwu inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej I straży pożarnej co do wykonanej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Do oferty należy przyjąć warstwy tak jak są one zawarte w projekcie. W przedmiarach wystąpił błąd

PYTANIE NR 42

Czy do wyceny należy doliczyć koszty związane np. z wyposażeniem obiektu w urządzenia gaśnicze oraz oznakowanie przeciwpożarowe, ewakuacyjne, a także przygotowanie Instrukcji przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca ma spełnić tylko warunki opisane w SIWZ tzn. tak przygotować aby Zamawiający otrzymał po zgłoszeniu decyzję o użytkowaniu obiektu (rozdz. IV pkt.1). Wyposażenie w gaśnice, oznakowanie i instrukcje p.poż. są po stronie Zamawiającego.