Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.

PYTANIE NR 66

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć odpowiedź zamawiającego na pyt. Nr 17 dotyczącego „pozycji nr 168 czasu pracy rusztowań, w której zamawiający pisze, że zgodnie z przepisami prawa nie należy jej ujmować. Czy mamy w pozycji obmiaru przyjąć=0, czy pozycję wykasować.
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, aby przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych zachować kolejność pozycji kosztorysu zgodnej z kolejnością pozycji w przedmiarach robót.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nakazuje w poz. 168 obmiaru budowlanego dokonać kalkulacji indywidualnej dla czasu pracy rusztowań.

PYTANIE NR 67

W zapytaniu nr 56 Wykonawcy chodziło o brak nakładów w przedmiarze robót na wykonanie inwentaryzacji dla wszystkich nowo wykonanych instalacji podziemnych.

ODPOWIEDŹ

Koszty inwentaryzacji dla nowo wykonanych instalacji podziemnych leżą po stronie Wykonawcy.