Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.

PYTANIE NR 44

Poz. 99 przedmiaru – Brama segmentowa garażowa podnoszona elektrycznie. Czy w/w brama ma być o odporności ogniowej EI60?

ODPOWIEDŹ

Nie ma wymogu aby brama zewnętrzna segmentowa miałaby mieć odporność ogniową EI60.

PYTANIE NR 45

Prosimy o podanie odpowiednich danych do doboru central (automatyki i układów glikolowych)

ODPOWIEDŹ

Automatykę dla sterowania pracy poszczególnych układów dobierał producent central.
Schemat układu glikolowego jest pokazany na rzutach i uwzględniony w przedmiarach.

PYTANIE NR 46

Prosimy o szczegółowe zestawienie elementów dla układu N1

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe zestawienie elementów dla układu NI znajduje się w specyfikacji elementów.

PYTANIE NR 47

Prosimy o wyjaśnienie: brak wydatków oraz spręży dla wentylatorów kanałowych okrągłych d=160

ODPOWIEDŹ

wydatek oraz spręż opisano w opisie technicznym w rozdziale 4.5.2

PYTANIE NR 48

Prosimy o wyjaśnienie: brak zasilania dla wentylatora wyciągowego dachowego Das 250, V=450m³/h

ODPOWIEDŹ

Zasilanie wentylatora dachowego pokazano na rzutach oraz schemacie rozdzielni R2

PYTANIE NR 49

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej pozycji kosztorysowej widnieje ściana/mur oporowy o oznaczeniu 7.1 w projekcie konstrukcyjnym (wjazd do garażu podziemnego). W pozycji 176 znajduje się opis o dostawie ściany oporowej prefabrykowanej dł. 40 mb lecz jest to mur oporowy po obu stronach budynku. Jeżeli w kosztorysie brak jest wyceny pozycji dotyczącej muru oporowego przy wjeździe, prosimy o podanie obmiaru raz nr pozycji, w której należy go wycenić.

ODPOWIEDŹ

Mur oporowy (wjazd do garażu) jest liczony w poz. 177 przedmiaru

PYTANIE NR 50

Proszę o podanie schematu konstrukcji legarów pod wykładzinę sportową Linosport

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć systemowy certyfikowany układ legarowania pod wykładzinę sportową.

PYTANIE NR 51

Czy wycenie podlega bateria kondensatorów? Jeżeli tak to w której pozycji kosztorysowej?

ODPOWIEDŹ

Bateria kondensatorów typ BK-95-0,55/5 ze sterownikiem

PYTANIE NR 52

W przedmiarze została trzykrotnie ujęta rozdzielnia R1, natomiast brak jest rozdzielni Rk. Czy przedmiary zawierają dobry zakres podlegający wycenie?

ODPOWIEDŹ

Rozdzielnia Rk pod symbolem RS znajduje się w kotłowni. Rozdział nr 9 przedmiaru robót
elektrycznych to rozdzielnia R 3 a rozdział nr 10 przedmiaru robót elektrycznych to
rozdzielnia R 4

PYTANIE NR 53

Proszę podanie bardziej szczegółowych informacji odnośnie maty grzewczej niezbędnych do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Informacje na temat maty grzewczej są zawarte na rys. El8 str. 36 projektu.

PYTANIE NR 54

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót dotyczącym
brakujących nakładów na instalację wodociągową zewnętrzną
-rurociąg PE dn63 mm=11,66 mb,
-przejścia PE/stal 63/50=2szt,
– rurę ocynk, dn. 50 mm=5,0 mb,
– izolację taśmą antykorozyjną=5,0 mb x 2,
– rury osłonowe=2 szt,
– zawory odcinające dn. 50 mm=2 szt

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru dodać:
-rurę w wykopie PE 63 – 5,66 m,
-przejście PE/stal- 2 szt,
-rurę osłonową dn 80 1=0,5 m – 2 szt,
-zawory odcinające dn 50 – 2 szt,
-taśma antykorozyjna jest zbędna.

PYTANIE NR 55

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót dotyczącym
brakujących nakładów na kanalizację deszczową:
– studnie rewizyjne z tworzywa D425 = 2szt (w projekcie jest 6 szt w przedmiarze 4 szt),
– montaż 2 szt trojaków dn 250 mm i włączenie istniejących rurociągów kanalizacji,

ODPOWIEDŹ

Należy do przedmiaru doliczyć studnia śr. 425 – 2 szt, montaż trójników dn 250 – 3 szt

PYTANIE NR 56

Proszę o :
-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla
-przyłącza wodociągowego,
-kanalizacji sanitarnej,
-kanalizacji deszczowej
-instalacji gazowej – odcinka podziemnego,

ODPOWIEDŹ

Nie posiadamy żadnych inwentaryzacji przyłączy.

PYTANIE NR 57

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót dotyczącym
brakujących nakładów na kanalizację wód deszczowych i roztopowych:
-odwodnienie liniowe 16,5 mb ( w projekcie 2 odcinki po 16,5 m w przedmiarze 1 odc.),
-odwodnienie liniowe 18,5 mb ( w projekcie 2 odcinki po 18,5 m w przedmiarze 1 odc.),

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru należy przyjąć dwukrotną wielkość odwodnień liniowych.

PYTANIE NR 58

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót dotyczącym
brakujących nakładów na wewnętrzną instalację wod-kan:
-zawór odcinający EV220 Dn 40 mm z cewką NC= 1 szt,
-kabiny natryskowej ¼ koła ze szkła hartowanego nad brodzikiem,

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru należy doliczyć zawór pierwszeństwa EV220 dn 40 mm z cewką NC – l, brodzik 1/4 z kabiną ze szkła hartowanego w poz 68 przedmiaru.

PYTANIE NR 59

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót dotyczącym
brakujących nakładów w technologii kotłowni gazowej:
– pompy kotłowej AS 32-TG/M 14-2 dla drugiego kotła ( przedmiarze 1 pompa),
– regulatora kotła ( np. kaskadowego) dla drugiego kotła ( przedmiarze 1 regulator),
– kontrolę i odbiór kominiarski 2 kominów,

ODPOWIEDŹ

Pompy kotłowe AS 32-TGIM 14-2 są w dostawie kotłów wiszących. Ujęta pompa
w poz 3 jest zbędna. Regulator pełni rolę sterownika dla dwóch kotłów.
Kontrola i odbiór kominiarski jest kosztem Wykonawcy.

PYTANIE NR 60

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót dotyczącym
brakujących nakładów w instalacji ciepła technologicznego:
-rury przyłączne dn 20 mm do centrali wentylacyjnych – 2 kpl,
-rury przyłączne dn 32 mm do centrali wentylacyjnych – 1 kpl,
-zawory odcinające dn 20 mm = 2 szt,
-zawory odcinające dn 32 mm 1 szt,

ODPOWIEDŹ

Rury dochodzące do centrali są ujęte w metrażu rurociągów. Zawory odcinające są
w dostawie central.

PYTANIE NR 61

W opisie technicznym do instalacji zewnętrznych jest zaznaczone że należy wykonać 2 hydranty zewnętrzne przez włączenie na trójnik do sieci żeliwnej dn 150 mm a których brak w przedmiarach,

ODPOWIEDŹ

Do przedmiarów należy doliczyć 2 kpl. hydrantów zewnętrznych dn 80 włavzone przez trójnik.

PYTANIE NR 63

W załączniku do oferty dotyczącym „Wykazu robót” Zamawiający wymaga, aby wpisać datę dopuszczenia obiektu do użytkowania. Po stronie Wykonawcy jest zawsze wykonać roboty budowlane zakończone protokołem odbioru. Dopuszczenie obiektu do użytkowania i cała procedura z tym związana leży po stronie inwestora. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lub usunięcie tego zapisu. Zapis ten został już zawyrokowany przez KIO, które nakazało Zamawiającemu sformułowanie konkretnego zapisu (mowa w nim o budynku dopuszczonym do użytkowania).

PYTANIE NR 64

W związku ze zmianami w zapisach SIWZ proszę o informację dot. rozdz. VIII pkt 16, pakt 14 dotyczącego konsorcjum: jakie warunki musi spełnić konsorcjum w zakresie ilości wykonanych robót

ODPOWIEDŹ

Konsorcjum w zakresie ilości wykonanych robót musi się wykazać wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej o której mowa w rozd. V pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Warunek uzna się za spełniony gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum wykaże się spełnieniem tego warunku. Poza tym wymagane jest spełnienie wszystkich pozostałych warunków dotyczących i opisanych w SIWZ

PYTANIE NR 65

Jak należy wyceniać „dodatkowe” pozycje, które nie były pierwotnie w przedmiarze, a które Zamawiający nakazał ująć w wycenie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nakazuje dopisać dodatkowy rozdział na końcu kosztorysu o nazwie „pozycje dodatkowe – odpowiedzi” i tam umieścić wycenę wszystkich pozycji, których nie było pierwotnie w przedmiarze, a które Zamawiający nakazał dodatkowo ująć i wycenić.