Zmiana nr 2 treści ogłoszenia o zamówieniu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje o zmianach nr 2 wprowadzonych w treści ogłoszenia o zamówieniu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012. Prezentujemy poniżej treść zmian oraz zamieszczamy w załączniku tekst jednolity po zmianach ogłoszenia o zamówieniu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012.
I. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale VII ust.1 pkt 2

z treści:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie budynku kategorii
obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI (zgodnie z załącznikiem do
ustawy Prawo Budowlane) dopuszczonego do użytkowania o powierzchni
użytkowej minimum 700 m2 i wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN
netto każda.

na treść:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie budynku kategorii
obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI (zgodnie z załącznikiem do
ustawy Prawo Budowlane) dopuszczonego do użytkowania o powierzchni
użytkowej minimum 700 m2 i wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN.

II. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale X ogłoszenia

z treści:

„Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej 101 w terminie do 16.04.2012 włącznie do godz. 12.00”

na treść:

„Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej 101 w terminie do 08.05.2012 włącznie do godz. 12.00”

III. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Załączniki