Zmiana nr 3 treści SIWZ w przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje o zmianach nr 3 wprowadzonych w treści SIWZ w przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012. Prezentujemy poniżej treść zmian oraz zamieszczamy w załączniku tekst jednolity po zmianach SIWZ rozbudowa/ZPTarnów/2012.
I. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale V ust.1 pkt 2 SIWZ

z treści:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie budynku kategorii
obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI (zgodnie z załącznikiem do
ustawy Prawo Budowlane) dopuszczonego do użytkowania o powierzchni
użytkowej minimum 700 m2 i wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN
netto każda.

na treść:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie budynku kategorii
obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI (zgodnie z załącznikiem do
ustawy Prawo Budowlane) dopuszczonego do użytkowania o powierzchni
użytkowej minimum 700 m2 i wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN.

II. Wykreśla się całkowicie zapis – w rozdziale VII pkt 14 SIWZ – o treści:

– “Zamawiający dopuszcza sytuację, w której w ramach podmiotów występujących wspólnie (co najmniej dwa) podmioty wykonały osobno po jednej robocie budowlanej o wartości 1 000.000,00 zł netto każda i jednocześnie łącznie spełniają pozostałe warunki, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 SIWZ”

III. Zapis w rozdziale VII pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: – w odniesieniu do
wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z przedsiębiorców wspólnie
składających ofertę oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. każdy z partnerów składa
osobno dokumenty określone w pkt 1 ppkt 1),2), 3), 4), 5) i 6).

Reszta dokumentów może być złożona wspólnie:
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie, przy czym oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 może być złożone wspólnie;
– oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego uczestnika występującego wspólnie;
– oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
– Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą;
Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania.
– wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),;
– wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich działających wspólnie Wykonawców np. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;
– Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

IV. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2) SIWZ (ostatnia linijka)

z treści:

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16 KWIETNIA 2012 r. GODZ. 12:00.”

na treść:

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 8 MAJA 2012 r. GODZ. 12:30.”

V. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale XV pkt 1

z treści:

„Miejsce oraz termin składania ofert:
Zakład Poprawczy w Tarnowie
ul. Klikowska 101
33-100 Tarnów, sekretariat
Termin: 16 kwiecień 2012 r. do godziny 12:00.”

na treść:

„Miejsce oraz termin składania ofert:
Zakład Poprawczy w Tarnowie
ul. Klikowska 101
33-100 Tarnów, sekretariat
Termin: 8 maj 2012 r. do godziny 12:00.”

VI. Wprowadza się zmianę zapisu w rozdziale XV pkt 2

z treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Poprawczy w Tarnowie
ul. Klikowska 101
33-100 Tarnów, sala konferencyjna
Termin: 16 kwiecień 2012 r. godzina 12:30.”

na treść:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Poprawczy w Tarnowie
ul. Klikowska 101
33-100 Tarnów, sala konferencyjna
Termin: 8 maj 2012 r. godzina 12:30.”

VII. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Tarnów, dnia 23.04.2012 r