Pytania i odpowiedzi do przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, że w dziale zamówienia publiczne zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi do powtórzonego przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

PYTANIE nr 1

Czy w związku z rozpisaniem nowego przetargu i przesunięciu dnia otwarcia ofert na 30 listopada Inwestor analogicznie przesunie termin zakończenia robót?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia robót.

PYTANIE nr 2

Proszę o informację, które elementy systemu nie wchodzą w skład opracowania projektu ponieważ nie jest to jednoznacznie określone. Konkretnie proszę o odpowiedź czy poniższe elementy powinny być uwzględnione w kosztorysie, gdzie aktualnie nie ma ich w przedmiarze:

  1. Mobilna stacja kliencka – pomieszczenia kierowników szt. 5
  2. Monitor LCD 23″ do monitoringu – pomieszczenia wychowawców szt. 4

ODPOWIEDŹ

Poniżej wymienione pozycje:

  1. Mobilna stacja kliencka – pomieszczenia kierowników szt. 5
  2. Monitor LCD 23″ do monitoringu – pomieszczenia wychowawców szt. 4

NIE mają być uwzględnione w kosztorysie

PYTANIE nr 3

Czy odpowiedź na pytanie o gwarancję z poprzedniego postępowania pozostaje w mocy?

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli definiując kryterium wyboru oferty: kryterium

okresu gwarancji na roboty. Co wchodzi w zakres robót? Czy jest to gwarancja na prawidłowo

prowadzone prace czy również na wszystkie dostarczane elementy za wyjątkiem kamer?

Poprzednia odpowiedź brzmiała:

Kryterium okresu gwarancji na roboty dotyczy wykonanych robót. Na dostarczane elementy obowiązują

gwarancje producentów.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na pytanie o gwarancję z poprzedniego postepowania pozostaje w mocy.

PYTANIE nr 4

Czy zakres prac budowlanych dotyczy odtworzenia ścian po pracach instalacyjnych oraz posadowienie

agregatu?

ODPOWIEDŹ

Zakres prac budowlanych dotyczy odtworzenia ścian po pracach instalacyjnych oraz posadowienie

agregatu.

PYTANIE nr 5

Czy załączone przedmiary robót stanowią podstawę do wyceny czy stanowią materiał pomocniczy dla

Wykonawców i wymagają przez nich weryfikacji?

ODPOWIEDŹ

Załączone przedmiary należy traktować zgodnie z postanowieniami SIWZ – pkt XI oraz załącznika nr 6

do SIWZ

UZUPEŁNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące minimalnych wymagań dla Rejestratorów NVR IP

Zamawiający uzupełnia opis dotyczący minimalnych wymagań dla rejestratorów NVR IP – mieszczący

się w załączniku nr 8 – dokumentacja / dokumentacja ze zmianami

w pliku o nazwie:

00314_PW_Opis_instalacje_niskopradowe – CCTV.28.docx Ograniczenia

w punkcie 8.2 Rejestrator NVR IP – wymagania minimalne należy dodać:

“Wbudowane 2 redundantne zasilacze 230V AC/920 W (Platinum Level (94%+)).

PYTANIE nr 6

Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia “Ograniczono minimalne wymagania ze względu na ograniczenia

inwestorskie ” w stosunku do modelu kamer CCTV. Czy należy to rozumieć, że wyszczególnione

w opisie minimalne wymagania dla kamer nie należy traktować restrykcyjnie ?

ODPOWIEDŹ

Wyszczególnione w opisie wymagania minimalne w stosunku do kamer CCTV, uwzględniają już

ograniczenia inwestorskie. Wyszczególnione w opisie wymagania minimalne dla kamer należy

traktować restrykcyjnie.

PYTANIE nr 7

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wszystkich dokumentów wymienionych w rozdziale V?

ODPOWIEDŹ

Dokumenty należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych

PYTANIE nr 8

W załączniku nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedstawił wzór umowy. Zamawiający w § 5 ust. 1 i 2 stawia wymóg realizacji prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Następnie w § 6 karze Wykonawcy podać co najmniej kierownika budowy. Zamawiający ani w SIWZ ani w ogłoszeniu czy też wzorze umowy nie precyzuje jakie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie mają posiadać poszczególne osoby realizujące przedmiot umowy – nie wskazuje zakresu uprawnień kierownika budowy (specjalności).

Prosimy o doprecyzowanie zapisu załącznika nr 7 – § 6 ust.1 w zw. § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy – poprzez wskazanie specjalności zakresu uprawnień budowlanych jakie powinien posiadać kierownik budowy.

ODPOWIEDŹ

Wymagania dla kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

PYTANIE nr 9

W SIWZ w rozdziale V punkt 5 ppkt 2 Zamawiający zaznaczył, iż

” …przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p.”

Zamawiający nie precyzuje jakie dokumenty Wykonawca ma złożyć z ofertą cenową a od jakich konkretnie będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.

Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty należy złożyć z ofertą a jakie będą uzupełniane na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych

PYTANIE nr 10

W SIWZ w załączniku nr 1 Formularzu oferty Zamawiający nakazuje określić zakres prac powierzonych podwykonawcom. SIWZ nie zawiera szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów przedkładanych przez podwykonawców.

Czy Zamawiający poza wskazaniem zakresu prac przez Wykonawcę powierzonych podwykonawcy, wymaga przedłożenia jakichkolwiek innych dokumentów od podwykonawcy na etapie składania oferty.

ODPOWIEDŹ

Zapis należy rozumieć dokładnie tak jak przedstawiono to w SIWZ

PYTANIE nr 11

W SIWZ w rozdziale V Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. W punkcie 5 ppkt 4 Zamawiający zobligował Wykonawcę do przedłożenia w pełnej wersji kosztorysu z podaniem stawki r-g, narzutów i cen jednostkowych materiłów i sprzętu oraz przyjetych do wyceny materiałów (w szczególności zaproponowanych kamer). Kosztorys szczegółowy powinien być oparty o przedmiar. Dołączony przedmiar robót datowany na dzień 7 listopad 2016r. – Załącznik nr 9 do SIWZ zawiera błędy, które uniemozliwiają złożenie prawidłowej oferty. Dołączona do SIWZ dokumentacja (ze zmianami) opisuje konieczność zainstalowania w szafie PPD switcha. W przedmiarze nie ma takiej pozycji.

Prosimy o uszczegółowienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Nalezy doliczyć w ofercie 1szt switcha.

PYTANIE nr 12

Zamawiający wraz z ogłoszeniem postepowania zamieścił na stronie internetowej przedmiar robót (Załącznik nr 9 do SIWZ), który zawiera błędy uniemożliwiające złożenie prawidłowej oferty. W przedmiarze w wyposażeniu szafy GPD jest wymienionych 5 stacji roboczych, na rysunkach projektu szafy GPD są pokazane 4 sztuki takich urządzeń. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z rysunkiem projektowym piąta stacja robocza nie mieści się w szafie GPD.

Prosimy o podanie właściwej ilości stacji roboczych i uszczegółowienie przedmiaru

ODPOWIEDŹ

Właściwa ilość stacji roboczych: 4szt

PYTANIE nr 13

W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu. W załączniku nr 8 na rysunkach projektowych (dokumentacja ze zmianami Inwestora) pokazana stacja robocza w szafie MDF, natomiast w przedmiarach taka pozycja nie wystepuje.

Czy Wykonawca ma uwzględnić w kosztorysie szczegółowym stacje roboczą w szafie MDF? Prosimy o doprecyzowanie wymagań.

ODPOWIEDŹ

Należy doliczyć stację roboczą w ilości 1szt

PYTANIE nr 14

W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował Wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu. W załączniku nr 8 w opisie systemu znajduje się tabela pokazująca ilości nowych kamer po zmianach wprowadzonych przez Inwestora. Mówi ona o 91 nowych kamerach w systemie. Z poprawionego schematu wynika ilość 94 nowych kamer, natomiast przedmiar mówi o 91 kamerach do instalacji.

Prosimy o podanie właściwej ilości kamer jaką Wykonawca ma wycenić oraz ujednolicenia ich ilości we wszystkich dokumentach postepowania przetargowego – dokumentacji.

ODPOWIEDŹ

Prawidłowa ilość kamer to 91szt

PYTANIE nr 15

W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował Wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu. W załączniku nr 8 parametry techniczne przełącznika sieciowego podane w opisie jest inny niż wyszczególniony w przedmiarach.

Prosimy o wskazanie, który z wytycznych Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

PYTANIE nr 16

W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował Wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu. W załączniku nr 8 zgodnie z opisem i projektem (dokumentacja ze zmianami Inwestora) pomieszczenia wychowawców mają zostać wyposażone w monitory LCD 23″ umożliwiające podłączenie do 16 kamer bez uzycia komputera. Taka pozycja nie wystepuje w przedmiarze.

Prosimy o informację czy wycena ma obejmować także monitory LCD 23″

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ograniczeniami inwestorskimi – nie wyposażać

PYTANIE nr 17

W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował Wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu. W załączniku nr 8 opis techniczny parametrów rejestratora NVR w pierwszej pozycji wprowadza zapis: system operacyjny Windows 7 PRO 64bit lub wyższy. Zapisem tym Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań stosowanych przez renomowanych producentów, opartych na dedykowanych urządzeniach rejestrujących stand-alone, działających pod kontrolą dedykowanego systemu operacyjnego. Tak zbudowane systemy gwarantują najwyższy stopień bezawaryjności, stabilność działania oraz całkowitą odporność na infekcję przez wirusy lub inne szkodliwe oprogramowania działające na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne rodziny Windows. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, iż system operacyjny Windows 7 lub wyższy nie jest przeznaczony do pracy ciągłej – nie jest to system serwerowy.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rejestratora pracującego w oparciu o dedykowany system operacyjny?

ODPOWIEDŹ

Urządzenia rejestrujące powinno być wykonane w technologii PC-based z systemem operacyjnym typu embeded (ang. wbudowanym, np. Windows 7 PRO 64 bit lub wyższy). Obsługa urządzenia powinna być możliwa z poziomu dedykowanego oprogramowania do zarządzania i obsługi systemu telewizji przemysłowej, umożliwiającego stworzenie rozproszonej struktury serwer-klient.

PYTANIE nr 18
W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował Wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu.Z przedstawionej dokumentacji wynikza, iz do budowysystemu należy użyć również część istniejących urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może objąć swoją gwarancją urządzenia dostarczonego przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie elementów dostarczonych przez Zamawiającego z ogólnej gwarancji na system?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy gwarancji na urządzenia których nie dostarczł

PYTANIE nr 19

W SIWZ w Rozdziale V Zamawiający w punkcie 5 ppkt 4 zobligował Wykonawcę do przedłożenia szczegółowego kosztorysu.Z przedstawionej dokumentacji załącznika nr 8 nie wynika wprost kto dostarcza zabudowę meblową do pomieszczeń monitoringu.

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa meblowa w pomieszczeniach monitoringu jest w dostawie inwestora.

ODPOWIEDŹ

Zabudowa meblowa nie wchodzi w zakres przetargu

PYTANIE nr 20

W SIWZ w załączniku nr 8 – Opis techniczny parametrów kamer – w pierwszej pozycji wprowadza zapis: posiada przetwornik 1.3MPX, matryca CMOS, 1/3″. Zapisem tym Zamawiający nie dopuszcza technologii stosowanych przez renomowanych producentów kamer.

Czy Zamawiający dopuści do stosowania kamery o matrycy wykonanej w technologii MOS, zapewniającej lepsze parametry niż kamery wyposażone w analogiczne matryce zbudowane w technologii CMOS?

ODPOWIEDŹ

Matryce wykonywane w technologii CMOS są najbardziej rozpowszechnionym na rynku rozwiązaniem technologicznym wykorzystywanym w kamerach telewizji przemysłowej. Zamawiający nie chce stosowania rozwiązań mało rozpowszechnionych na rynku, co za tym idzie nie widzi potrzeby zmiany zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE nr 21

Wnosimy o uchylenie UZUPEŁNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące minimalnych wymagań dla Rejestratorów NVR IP (dokonanego w ramach odpowiedzi na pytania z dnia 21 listopada 2016r.)

“Zamawiający uzupełnia opis dotyczący minimalnych wymagań dla rejestratorów NVR IP – mieszczący

się w załączniku nr 8 – dokumentacja / dokumentacja ze zmianami

w pliku o nazwie:

00314_PW_Opis_instalacje_niskopradowe – CCTV.28.docx Ograniczenia

w punkcie 8.2 Rejestrator NVR IP – wymagania minimalne należy dodać:

“Wbudowane 2 redundantne zasilacze 230V AC/920 W (Platinum Level (94%+)).”

lub zmianę na:

“zapewnienie redundancji urządzeń rejestrujących, w postaci automatycznego przejęcia kamer z urządzenia, które uległo uszkodzeniu, przez urządzenie zapasowe”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.

Według wiedzy Zamawiajacego istnieje co najmniej 3 producentów oferujących tego typu rozwiązania.

PYTANIE nr 22

Wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia do dnia 30 marca 2017r.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania.

PYTANIE nr 23

W specyfikacji kamer IP brak podstawowego parametru: jaki obiektyw powinny mieć kamery.  Proszę o uściślenie.

ODPOWIEDŹ

Ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

PYTANIE nr 24

Według naszej wiedzy spełnienie wszystkich wymogów zawartych w specyfikacji rejestratora i kamer przez innego producenta niż firma Panasonic jest nie możliwe.

Prosimy o wskazanie parametrów, który są najbardziej istotne dla Zamawiającego, tak aby można było zaproponować rozwiązanie równoważne w rozumieniu art. 30 ustawy Pzp.

ODPOWIEDŹ

Wymagania minimalne dotyczące rejestratorów DVR przedstawione w dokumentacji do tej pory należy traktować jako nieaktualne.

Zamawiający wprowadza nowe minimalne wymagania dla  rejestratora DVR:

– Rejestrator hybrydowy AHD + IP,

– nagrywanie: 16 kanałów AHD do 400kl/s (1280×720), do 240kl/s (1920×1080) + 4 kanały IP do    100kl/s   – (1920×1080), quadrupleks,

–  kompresja H.264, wsparcie dla kamer AHD i IP (720p, 1080p) oraz standardowej rozdzielczości   (960H, D1),

– wyjścia monitorowe: główne (HDMI, VGA), alarmy (16 wej/1 wyj), audio (16 wej/2wyj), możliwość   instalacji  2 dysków HDD SATA,

–  konfiguracja kamer przez przewód koncentryczny

–  zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie)

PYTANIE nr 25

Prosimy o wskazanie dwóch producentów, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  SIWZ (czyli Kamery i Rejestrator).

ODPOWIEDŹ

Powyższe pytanie po wprowadzeniu zmian w dokumentacji w zakresie minimalnych wymagań dla rejestratora należy traktować jako niektualne. W przypadku kamer Zamawiający odsyła do zapoznania się z dokumentacją w szczególności – dokumentacja ze zmianami – gdzie w pkt 8.1 opisane są minimalne wymagania dla kamer, które spełnia wielu producentów.

PYTANIE nr 26

Po wnikliwej analizie SIWZ informujemy, iż zauważyliśmy, że sprzęt, tj. wymogi dotyczące rejestratora oraz kamer opisany szczegółowo wskazuje jednoznacznie na urządzenia Panasonic WJ-HD616.

ODPOWIEDŹ
Wg wiedzy Zamawiającego wszelkie informacje zawarte w materiałach przetargowych (projekty jak również uzupełnienia i wprowadzone zmiany przez nadzór a załączone do tych materiałów) nie wskazują i nie preferują żadnego producenta i dostawcy.