Pytania i odpowiedzi do przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy zamieszcza poniżej pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły do postępowania o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016.

PYTANIE 1

W związku z wymaganiem przedstawienia kosztorysu w wersji szczegółowej (Rozdział 5, punkt 5.4SIWZ) zwracam się z prośbą o udostępnienie pliku z przedmiarem instalacji niskoprądowych w wersji edytowalnej

ODPOWIEDŹ

Zakład Poprawczy nie dysponuje przedmiarem instalacji niskoprądowych w wersji edytowalnej, w związku z czym nie udostępnia przedmiaru w takiej wersji.

PYTANIE 2

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli definiując kryterium wyboru oferty: kryterium okresu gwarancji na roboty. Co wchodzi w zakres robót? Czy jest to gwarancja na prawidłowo prowadzone prac czy również na wszystkie dostarczane elementy za wyjątkiem kamer?

ODPOWIEDŹ

Kryterium okresu gwarancji na roboty dotyczy wykonanych robót. Na dostarczane elementy obowiązują gwarancje producentów.

PYTANIE 3

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wszystkich dokumentów wymienionych w Rozdziale V?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz art. 25 ust.1 PZP Wykonawca składa oświadczenia zgodnie z zał nr 2 oraz 2a. Poniżej załączamy brakujący załącznik 2a

– Zał. 2a do SIWZ monitoring/ZPTarnów/2016

PYTANIE 4

W załączniku nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedstawił wzór umowy. Zamawiający w § 5 ust. 1 i 2 stawia wymóg realizacji prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Następnie w § 6 karze Wykonawcy podać co najmniej kierownika budowy. Zamawiający ani w SIWZ ani w ogłoszeniu czy też wzorze umowy nie precyzuje jakie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie mają posiadać poszczególne osoby realizujące przedmiot umowy – nie wskazuje zakresu uprawnień kierownika budowy (specjalności).

Prosimy o doprecyzowanie zapisu załącznika nr 7 – § 6 ust.1 w zw. § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy – poprzez wskazanie specjalności zakresu uprawnień budowlanych jakie powinien posiadać kierownik budowy.

ODPOWIEDŹ

Wymagania dla kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

PYTANIE 5

W załączniku nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedstwaił wykaz wykonawców robót budowlanych. Zamawiający w kolumnie 5 wymaga podania przez Wykonawcę miejsca wykonania robót i opis wykonanych robót (powierzchnia dachu).

Prosimy o weryfikacje zapisu i modyfikacje załącznika nr 5 do SIWZ na: “…miejsca wykonania robót i opis wykonanych robót”

ODPOWIEDŹ

Zapis dotyczący powierzchni dachu znalazł sie tam omyłkowo. Ponizej załączamy poprawiony załącznik nr 5

– Zał. 5 do SIWZ monitoring/ZPTarnów/2016

PYTANIE 6

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi m.in. ilości kamer w opisie do projektu w stosunku do załączonego przedmiaru proszę o ujednolicenie zapisów i załączenie aktualnego przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Udostepniamy poniżej aktualny przedmiar.

– Instalacje niskoprądowe – przedmiar

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiajacy informuje, iż minął ustawowy termin zadawania pytań do powyższego postepowania. W związku z tym dalsze pytania mogą pozostać bez odpowiedzi.

2.Zamawiający informuje, że zamieszczone powyżej pytania i odpowiedzi nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.