Zapytania i odpowiedzi do przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania.

PYTANIE NR 1
Czy w stosunku do nawiewników higrosterowanych określonych w Zestawieniu stolarki okiennej (Załącznik nr 10, Tom 2.1.1), Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika na etapie składania ofert?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga przedstawienia Aprobat technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika na etapie składania ofert. Aprobaty bedą natomiast wymagane na etapie montażu (przed wbudowaniem).

PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyżej higrosterowane nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga by określone powyżej higrosterowane nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym.

PYTANIE NR 3
Wg zestawienia materiałów – w przedmiarze “Instalacja kontroli dostępu KD” – obmiar w tej pozycji powinien być 9szt, a nie 1szt. Proszę o poprawę ilości.

ODPOWIEDŹ

Obmiar należy przyjąć w ilości 3 kpl., gdyż przyciski wyjścia powinny być wykonane w 3 kompletnych kasetach, a suma pojedynczych przycisków rzeczywiście wynosi 9szt. W załączeniu obmiar

z skorygowaną pozycją 1.16

ZPTarnow_przedmiar_Instalacja_kontroli_dostepu _KD_-_aneks

PYTANIE NR 4

Proszę o odpowiedź, czy Zamawający dysponuje projektem aranżacji wnętrz, o którym mowa w opisie technicznym? Jeśli tak to proszę o jego zamieszczenie

ODPOWIEDŹ

Zamawaijący nie dysponuje projektem aranżacji wnetrz.

PYTANIE NR 5
Brak w przedmiarach pozycji zawierających wyposażenie budynku w gaśnice. Proszę o uzupełnienie o odpowiednie pozycje.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga wyposażenia w gaśnice

PYTANIE NR 6

Brak w przedmiarach ścianek działowych gr. 8 cm z pustaka THERMOPOR (widocznych w po. nr 154) i związanych z tym tynków oraz malowania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ
Jest w poz. kosztorysowej nr 36

PYTANIE NR 7

Brak w przedmiarach pozycji zawierającej zamurowania istniejących naświetli – ścianka gr. 12cm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje..

ODPOWIEDŹ
Jest w poz. kosztorysowej nr 35

PYTANIE NR 8

Brak w przedmiarach pozycji zawierających obudowę z płyt G-K instalacji wentylacji. Proszę o uzupełnienie przedmiarów w odpowiednie pozycje

PYTANIE NR 9

Brak w przedmiarach zamurowań widocznych w pom. nr 226, 230, 231 oraz 219. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odp. pozycje.

PYTANIE NR 10

Brak w przedmiarach pozycji zawierającej zbrojenie ścianki działowej pomieszczeń rekreacyjnych 104a i 104b zbrojeniem typu kratowniczka. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

PYTANIE NR 11

WG. opisu technicznego należy zdjąć istniejące pokrycie z papy, następnie pozostawiając istn. izolację z wełny 18cm dodatkowo docieplić wełną gr. 10cm i wykonać nowe pokrycie z papy. Nie ma fizycznej możliwości nie uszkodzić istniejącego ocieplenia (gr. 18cm) podczas zrywania istn. pokrycia z papy. Proszę zatem o dodanie do przedmiarów pozycji zawierającej również usunięcie istn. ocieplenie z wełny i w jej miejsce polożenie nowej o tej samej grubości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 8-11

Uzupełniono przedmiar o powyższe pozycje. Plik w załączniku poniżej

Przebudowa_pomieszczen_budynku_glownego_Zakladu_Poprawczego_-_aneks

PYTANIE NR 4
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dysponuje projektem aranżacji wnętrz, o którym mowa w opisie technicznym? Jeśli tak to proszę o jego zamieszczenie

ODPOWIEDŹ

Zamawaiający nie dysponuje projektem aranżacji wnetrz.

PYTANIE NR 5
Brak w przedmiarach pozycji zawierających wyposażenie budynku w gaśnice. Proszę o uzupełnienie o odpowiednie pozycje.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga wyposażenia w gaśnice

PYTANIE NR 6
Brak w przedmiarach ścianek działowych gr. 8 cm z pustaka THERMOPOR (widocznych w po. nr 154) i związanych z tym tynków oraz malowania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Jest w poz. kosztorysowej nr 36

PYTANIE NR 7
Brak w przedmiarach pozycji zawierającej zamurowania istniejących naświetli – ścianka gr. 12cm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje..

ODPOWIEDŹ

Jest w poz. kosztorysowej nr 35

PYTANIE NR 8
Brak w przedmiarach pozycji zawierających obudowę z płyt G-K instalacji wentylacji. Proszę o uzupełnienie przedmiarów w odpowiednie pozycje

PYTANIE NR 9
Brak w przedmiarach zamurowań widocznych w pom. nr 226, 230, 231 oraz 219. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odp. pozycje.

PYTANIE NR 10
Brak w przedmiarach pozycji zawierającej zbrojenie ścianki działowej pomieszczeń rekreacyjnych 104a i 104b zbrojeniem typu kratowniczka. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

PYTANIE NR 11
WG. opisu technicznego należy zdjąć istniejące pokrycie z papy, następnie pozostawiając istn. izolację z wełny 18cm dodatkowo docieplić wełną gr. 10cm i wykonać nowe pokrycie z papy. Nie ma fizycznej możliwości nie uszkodzić istniejącego ocieplenia (gr. 18cm) podczas zrywania istn. pokrycia z papy. Proszę zatem o dodanie do przedmiarów pozycji zawierającej również usunięcie istn. ocieplenie z wełny i w jej miejsce polożenie nowej o tej samej grubości.

PYTANIE NR 12
Prosimy o weryfikację czy dla całości robót obowiązuje stawka VAT 23%

ODPOWIEDŹ

Tak. Dla całości robót obowiązuje stawka VAT 23%.
PYTANIE NR 13
Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiarów w dowolny (zmiana obmiarów, dodawanie nowych pozycji) sposób?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w dowolny sposób. Pozycje modyfikowane i dodawane, na które Zamawiający wyraził zgodę, należy umieścić w osobnej ostatniej częsci kosztorysu tytuując ją: “Dodatkowy przedmiar – pytania”.

PYTANIE NR 14
W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego występują rysunki w dwóch rózniących się kompletach. proszę o wyjaśnienie, które rysunki są obowiązujące. Czy są to rysunki z opisami “rew”?

ODPOWIEDŹ

Obowiązujące rysunki są z opisami “rew”. Jeżeli są pliki opisane jako rewizja (“rew”) to należy przyjmować jako aktualny plik z ostatnim numerem rewizyjnym.

PYTANIE NR 15
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstaw wycen na analogiczne w przypadku gdy istniejące podstawy nie są dostepnew programie do kosztorysowania, który posiada Wykonawca?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża taką zgodę. Takie zmiany należy zaznaczyć w kosztorysie w opisie do pozycji.

PYTANIE NR 16
Proszę o rozszerzenie informacji zawartej w SIWZ na temat prowadzenia robót i organizacji terenu budowy.

ODPOWIEDŹ

Sposób prowadzenia robót i organizacja terenu budowy zostanie ustalona z Wykonawca po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu robót.

W uzupełnieniu Zamawiający oświadcza, iż na terenie budynku głównego, Zakład posiada wolne pomieszczenia. Pomieszczenia te będa wykorzystywane na tymczasowe przenoszenie działów na czas remontu. Pomieszczenia te zostaną również udostępnione Wykonawcy jako pomieszczenia socjalne. W wyznaczonej części terenu na zewnątrz możliwe będzie również składowanie materiałów przez Wykonawcę po uprzednim jego zabezpieczeniu.

PYTANIE NR 17
Czy Zamawiający wyklucza całkowicie roboty hałaśliwe np. kucie, wiercenie na terenie całego budynku w godzinach 7-15?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyklucza całkowicie prowadzenia tego typu prac w godzinach 7-15. Prace takie będą mogły być wykonywane po uzgodnieniu na bieżąco z Zamawiającym.

PYTANIE NR 18
W jaki sposób Zamawiający przewiduje prowadzenie robót remontowych pod kątem udostępniania dla Wykonawcy poszczególnych pomieszczeń i segmentów.

ODPOWIEDŹ

Do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu harmonogramu prowadzenia robót.

PYTANIE NR 19
Czy na terenie wokół obiektu Zamawiający udostepni Wykonawcy miejsce  celem ustawienia zaplecza budowy (biuro, zaplecze socjalne dla pracowników, magazyn)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający udostępni wolne pomieszczenia na terenie obiektu na zorganizowanie biura i zaplecza socjalnego dla pracowników, ewentualnie magazynu na składowanie niewielkich gabarytowo sprzętów lub materiałów budowlanych. Zamawaijący nie przewiduje możliwości udostępniania wokół obiektu znacznych rozmiarów placu dla Wykonawcy z racji bardzo niewielkich zasobów terytorialnych, które są wykorzystywane na potrzeby Zakładu.

PYTANIE NR 20
W załączonej dokumentacji w tomoie 2.1.1 występują dwa zestawienia stolarki okiennej różniące sie między sobą. Proszę o informację, które jest prawidłowe? Różnica wynika w zestawieniu drzwi p.poż. Również w przedmiarach nie jest precyzyjnie opisana klasa odporności ogniowej – dot. to m.in. poz 72,75. Proszę o podanie czy w takim razie należy dokonywać wyceny zgodnie z zestawieniem załączonym do projektu czy przedmiarem?

ODPOWIEDŹ

Zestawienie okien w dokumentacji mają numer A02.11 i A02.12 i one obowiązują. Klasa odporności ogniowej podana jest każdorazowo w nazwie przedmiotowych okien.

PYTANIE NR 21
Również dotyczy to stolarki okiennej z PCV. Wg przedmiaru łącznie jest okien (bez wskazywania wymiarów) 127szt., natomiast w załączonym do projektu zestawieniu jest 133 szt. proszę o zweryfikowanie ilości i podanie czy należy wyceniać zgodnie z zestawieniem czy przedmiarem.

ODPOWIEDŹ

Obowiązuje ilość z projektu

PYTANIE NR 22
Wg. otrzymanej informacji od producentów max. wysokość okien to 250cm. Czy należy wykonać okna o wym. 075/265 i 075/280. Ponadto okna o wysokości 250 i więcej nie mogą być uchylane. Proszę o odpowiedź jakei okna wyceniać?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli producent nie jest w stanie wykonać w/w okien, należy przyjąć wykonanie ich z aluminium.

PYTANIE NR 23
Prosimy o wskazanie do jakiego działu i jakiej klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należy obiekt objęty postępowaniem. Ta informacja jest konieczna do skalkulowania właściwej wartości robót budowlanych.

ODPOWIEDŹ

Klasa budynku wg PKOB to 1274

PYTANIE NR 24
Brak parametrów istniejącej baterii centralnej uniemożliwia właściwy dobór opraw oświetleniowych lamp awaryjnych i ewakuacyjnych. Prosimy o udostępnienie szczegółowych parametrów technicznych baterii centralnej zamontowanej w obiekcie.

ODPOWIEDŹ

Centrlna bateria istniejąca typu EURO ZB.1/18k firmy CEAG. Projektowane oprawy awaryjne włączmy w istniejące obwody z niej wyprowadzone zgodnie z pkt 4.10 PW – Instalacje elektryczne wewnętrzne.

PYTANIE NR 25
Proszę o informację czy montując w oknach O-2N i O-4N nawiewniki, suma przepływu ma dać 45m sześcienne/godzine czy każdy z nich ma mieć taki przepływ?

ODPOWIEDŹ

Wydatek podany jest osobno dla każdego nawiewnika.

PYTANIE 26
Proszę o informację czy w oknie oddymiającym z PCV należy założyć siłowniki?

ODPOWIEDŹ

Okno oddymiające ma być kompletnym atestowanym wyrobem. Niedopuszczalne jest montowanie samemu siłowników do powyższych okien.

PYTANIE NR 27
Proszę o określenie, gdzie należy złożyć wadium w formie, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Czy należy dołączyć oryginał do oferty? Brak informacji w SIWZ odnośnie tej kwestii.

ODPOWIEDŹ

Kopie wadium należy załączyć w ofercie. Oryginał  natomiast należy złożyć w oddzielnej, stosownie opisanej kopercie.

PYTANIE NR 28
Po konsultacjach z przedstawicielem firmy REMMERS (wskazanej w opisie do projektu) zwracam się z prośbą o dostosowanie i ujednolicenie przedmiaru i projektu do technologi uszczelnień w/w firmy. Obecna technologia zarówno wymieniona w projekcie, jak i w przedmiarach nie gwarantuje ciągłości izolacji i w żaden sposób nie spełni swojej funkcji, jest niemożliwa do wykonania za pomoca produktów wskazanych w dokumentacji projektowej

PYTANIE NR 29
Czy inwestor przewiduje możliwość korekty opracowania projektowego w takim zakresie aby była możliwość prawidłowej wyceny robót oraz udzielenia gwarancji na wykonane roboty? Przy aktualnym opracowaniu jest to niemożliwe, a wykonanie robót zgodnie z załączonym przedmiarem i opisem jest marnotrawieniem środków, gdyż nie da ono oczekiwanych rezultatów związanych z modernizacją budynku. Powyższe dotyczy tylko kwestii izolacji i modernizacji pomieszczeń w piwnicy.

PYTANIE NR 30
Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie zewnetrznej izolacji pionowej.

PYTANIE NR 31
Zmieniony sposób wyceny wykonania izolacji poziomej przeciwilgociowej – w przedmiarze przyjęto metodę grawitacyjną. W opisie jest metoda w oparciu o preparat Kiesol C.

PYTANIE NR 32
Izolacje wewnętrzne pomieszczeń piwnicznych uwzględniono tylko część technologii, kompletnie pominięto tynki renowacyjne. Po wykonaniu cyklu krzemionkowanie muszą być wykonane tynki renowacyjne (możliwość kondansacji wilgoci na powierzchni zwykłych tynków, a takie uwzględniono w przedmiarze)

PYTNIE NR 33
Kompletnie pominięto kwestię wewnętrznej izolacji poziomej podposadzkowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 28-33

Zamawiający zamieszcza stanowisko biura projektowego w sprawie powyższych kwestii:

“W projekcie została wskazana metoda umożliwiająca skuteczne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w istniejącym budynku dla ścian wewnętrznych niemożliwych do odkopania z zewnątrz. Wstępne założenia technologii na etapie projektu przyjęto wg materiałów Firmy Remmers w oparciu o preparaty Kiesol C. Informacje które posiadają na obecnym etapie od Firmy Remmers Wykonawcy, mogą odbiegać od zapisów zawartych w Projekcie Wykonawczym a wynikać to może z uszczegółowienia i ewolucji ofertowej Firmy Remmers.

Do wycen w składanej ofercie, powinny być przyjęte aktualne wytyczne Firmy Remmers.

Niezależnie od wytycznych które posiadają oferenci bezpośrednio od Firmy Remmers, w załączeniu przesyłamy aktualne wytyczne opracowane przez autora projektu architektonicznego, na podstawie bieżących informacji uzyskanych z Firmy Remmers”.

Wytyczne_na_podstawie_technologii_Remmers

Stanowisko Zamawiającego jest następujące:

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi technologi, sposobu, przedmiarów wykonania izolacji przeciwwilgociowych, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawców – w postaci kalkulacji indywidualnej – własnych rozwiązań w tej kwestii wraz ze wskazaniem firmy, sposobu i systemu zaproponowanego rozwiązania. Zmawiający zwraca uwagę, iż zaproponowane przez Zamawiających rozwiązania – zgodnie z ustawą PZP – muszą być równoważne, o zakresie i parametrach nie gorszych niż te wskazane w projekcie, przedmiarach i SIWZ.

PYTANIE NR 34
Poz. 12 i 13 przedmiaru: W poz. 12 dotyczącej rozebrania posadzek z płytek ceramicznych znajduje się obmiar z pom. nr 219 (43,16m²) oraz z pom. nr 225 (24,14m²). Ten sam obmiar znajduje się w pozycji 13 przedmiaru dotyczącego z kolei rozebrania posadzki z PCV. Wątpliwe jest aby wykładzina w tych pom. była ułożona na posadzce z płytek. Proszę zatem o poprawę obmiaru.

PYTANIE NR 35
Poz. 22 przedmiaru: Błędny obmiar (zasypana jest taka sama ilość, jak wykopów). Proszę o poprawę.

PYTANIE NR 36
Poz. 39 przedmiaru:Proszę o potwierdzenie, że w piwnicy należy skuć tylko 32,95m² posadzki. Opis do projektu: “Skucie do istn. izolacji przeciwwilgociowej” nie precyzuje w jakich pom. należy skuć posadzkę cementową, wydaje się że na całości pow.

PYTANIE NR 37
Poz. 30 przedmiaru: W obmiarze tej pozycji nie zostały ujete izolacje posadzki z pom: 001, 002, 003, 013, 014, 015, 016, 017. Proszę o potwierdzenie, że ilość należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

PYTANIE NR 38
Poz. 41 przedmiaru: parter – skucie płytek ściennych w 30%-ach? Tak wynika z obmiaru: suma (76,38m²) * współczynnik 0,3. Czy nie powinny być płytki ścienne skute w 100% w tych pomieszczeniach?

PYTANIE NR 39
Poz. 47 przedmiaru: Pom 134, 135, 136, 151 – ilość (70,68m) nie została pomnozona przez wysokość pomieszczenia równą 3,0m. W wierszu powinno być zatem 212,04m², a nie 70,68m². Poza tym, ilość gładzi nie pokrywa się z ilością malowania ścian. Proszę o poprawę.

PYTANIE NR 40
Poz 49, 53 i 54 przedmiaru: Ilość posadzek cementowych nie pokrywa się z ilością z projektu, dodatkowo nie pokrywa się również z ilością izolacji przeciwwilgociowej z poz. 30 obmiaru. Nie ma ciągłości obmiaru oraz prac, które należy wykonać. Proszę o poprawę przedmiaru.
PYTANIE NR 41
Poz. 49 przedmiaru (parter, pietro 1 i 2): Czy na tych poziomach należy wykonać niezbrojoną wylewką cementową gr. 20mm? Czy wylewka tej grubości nie ulegnie spękaniu i rozwarstwieniu?
PYTANIE NR 42
Poz. 50 przedmiaru: Ilość gruntowania nie pokrywa się z ilością posadzek, które należy wykonać.
PYTANIE NR 43
Poz. 51, 52 oraz 57 i 58 przedmiaru. W pozycjach tych nie ujęto posadzek z PCV w pom. 310, 305, 307, 315. Brak pozycji zawierającej wykonanie posadzek z wykłdziny dywanowej. Proszę o poprawę przedmiaru.
PYTANIE NR 44
Poz. 71 przedmiaru: Ilość drzwi w tej pozycji jest błędna. Powinno być 4,0m² (2szt), a nie 2,0m². Proszę o poprawę

PYTANIE NR 45
Poz. 87 przedmiaru: Czy Zamawiający nie przewiduje wykonania gładzi gipsowych na sufitach? Jeśli tak to proszę o dodanie odp. pozycji, jeżeli nie to proszę o potwierdzenie.

PYTANIE NR 46
Poz. 125 przedmiaru: Czy czas pracy rusztowań nie powinien być wyrażony w m-g, a nie w m²?
PYTANIE NR 47
W opisie do projektu mowa jest o wykładzinie dywanowej i ustaleniu jej kolorystyki z Użytkownikiem, w przedmiarach brak pozycji na ułożenie nowej wykładziny. Prosimy o modyfikację przedmiaru lub potwierdzenie, że roboty te nie leżą po stronie Wykonawcy.
PYTANIE NR 48
Prosimy o dodanie krotności do poz. 18 przedmiaru robót budowlanych

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 34-48

Uzupełniono przedmiar o powyższe pozycje. Plik w załączniku poniżej.