OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w  sprawie  szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa /Dz.U. z 2019 poz. 2004/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@tarnow.zp.gov.pl  do dnia  15.11.2021r.

Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122
Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

ZAŁĄCZNIKI