COVID-19

REGULAMIN ODWIEDZIN i ROZMÓW TELEFONICZNYCH

W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W TARNOWIE

Na podstawie:

 1. Odwiedziny wychowanka w Zakładzie odbywają się w niedziele i święta w godzinach 12.00 -20. 00
 2. Rodzice i opiekunowie prawni jeżeli nie maja możliwości z powodów zawodowych dostosować się do odwiedzin jak w punkcie 1 mogą odwiedzać wychowanka w każdym innym dniu w godz. 8.00 — 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownictwem zakładu i zapisaniu terminu odwiedzin u strażników. Odwiedziny odbywaj ą się w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu tj. pokoju odwiedzin na parterze budynku. Odwiedzin zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich odbywają się pod nadzorem kamer lub bezpośrednio pracownika zakładu. Ponadto osoby odwiedzające powinny stosować się do następujących zasad:

a/ Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości i okazać go na wezwanie pracownika zakładu.

b/ każda wizyta jest rejestrowana

c/ osoba odwiedzająca wychowanka obowiązana jest do okazania zawartości bagażu wnoszonego na teren zakładu,

d/ pracownik zakładu ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka, lub przerwać je, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub jej zachowanie jest sprzeczne z przyjętymi zasadami i normami społecznymi, próbuje przekazać nieletniemu rzeczy niedozwolone,

e/ pracownik zakładu ma prawo odmówić odwiedzin z powodu próby wniesienia na teren zakładu alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych narzędzi, broni i przedmiotów o charakterze pornograficznym, innych niedozwolonych,

 1. W przypadku odmowy zgody na odwiedziny tj. jej udzielenia przez dyrektora ZP Tarnów z powodów uzasadnionych jak powyżej – dyrektor ZP Tarnów lub osoby działające w jego imieniu powiadamia o powyższym fakcie strony zainteresowane oraz Sąd Rejonowy w dyspozycji, którego znajduje się nieletni. Na decyzję dyrektora ZP Tarnów przysługuje zażalenie do właściwego Sądu Rodzinnego, który może cofnąć decyzję podjętą przez dyrektora ZP Tarnów
 2. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innego upoważnionego pracownika pedagogicznego. Pomieszczenie odwiedzin jest monitorowane.
 3. Wszelkie artykuły spożywcze przyniesione przez odwiedzających dla nieletnich winny być oryginalnie zapakowane i posiadać ważny termin przydatności do spożycia. Środki finansowe dla nieletnich przekazuje się pracownikom pedagogicznym, którzy następnie przekazują je na konto depozytowe nieletniego.
 4. Przedłużenie odwiedzin może nastąpić na prośbę wychowanka lub rodzica za zgodą dyrektora zakładu lub upoważnionego pracownika pedagogicznego. Wychowanka mogą odwiedzać jednorazowo co najwyżej 2 osoby- nie będące rodziną. W przypadku rodziny maksymalnie 3 osoby.
 5. Wychowankowie mogą również korzystać z możliwości rozmów telefonicznych w ZP Tarnów z rodziną i osobami spoza rodziny. Rozmowy telefoniczne mogą odbywać się:
 1. Rozmowy telefoniczne łączone są na rozmównicę dla wychowanków po przywołaniu ich drogą radiową lub przez radiowęzeł.
 2. Rozmowy telefoniczne zewnętrzne przyjmowane są codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 19.00 – 20.30 w niedziele i święta od godziny od 15:00 do 21:00. Nieletni jednego dnia może przyjąć maksymalnie dwie rozmowy telefoniczne / jedna od rodziny i jedna od osób niespokrewnionych — każda w wymiarze do 10 minut/. Rozmowy telefoniczne w uzasadnionych przypadkach mogą podlegać kontroli, co do treści niewłaściwych, szkodliwych, godzących w bezpieczeństwo zakładu.
 3. Rozmowy telefoniczne z rodziną w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora lub kierownika działu, mogą odbywać się również poza terminami wyznaczonymi w procedurze.
 4. W uzasadnionych przypadkach, związanych z trudną lub niepokojącą sytuacją rodzinną, pracownicy zespołu diagnostyczno-korekcyjnego lub kierownicy działów, na ustny wniosek wychowanka, mogą zainicjować rozmowę z rodziną, pozwalając jednocześnie na rozmowę zaniepokojonemu wychowankowi zakładu.
 5. Zgodnie z art. 115 Ustawy z dni 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich / U. z 2022r. poz. 1700/ dyrektor Zakładu może powstrzymać, ograniczyć kontakt nieletniego w przypadkach przytoczonych w procedurze jak również ze względu na zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa jednostki lub ze względu na niekorzystny wpływ na proces resocjalizacji nieletniego. O powyższym ograniczeniu lub zakazie powiadamia się nieletniego oraz na jego żądanie Sąd Rodzinny. O ograniczeniu
  lub zakazie kontaktów nieletniego z rodzicami lub opiekunem prawnym dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora zakładu.
 6. Od dnia 01.09.2017 w ZP Tarnów istnieje również możliwość nawiązania połączenia Online z rodziną wychowanka za pomocą programu SKYPE – taka możliwość istnieje w gabinecie pedagoga i psychologa w godzinach ich pracy /1 rozmowa /tydzień w wymiarze maksymalnym do 30 minut/.
 7. Sekretarz Zakładu wraz z wychowankiem ustala pisemny wykaz osób odwiedzających nieletniego, który jest sukcesywnie modyfikowany na wniosek nieletniego- wykaz stanowi załącznik do procedury.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać nieletnich w ZP Tarnów jedynie pod opieką osób pełnoletnich.