Deklaracja dostępności

Zakład Poprawczy w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Poprawczego w Tarnowie .

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-06.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skany wersji papierowych,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-09. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Pabian, sekretariat@tarnow.zp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602-710-518. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Poprawczy, ul. Klikowska 101, 33-100 Tranów

 1. Instytucja, do której wstęp osób postronnych możliwy jest jedynie za wcześniejszą zgodą dyrektora zakładu lub Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie.
 2. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę i ochrony budynku. Do ułatwienia poruszania się po schodach dla osób niepełnosprawnych jest schodołaz.
 3. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 4. Są platformy. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 8. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.