Dla rodziców

Regulamin odwiedzin w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie aktualny od marca 2020

1. Regulamin dotyczy odwiedzin organizowanych od marca 2020 do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

2. Liczbę jednoczesnych odwiedzin ogranicza się do 2 wychowanków. Koordynację liczby wychowanków, którzy zostaną odwiedzeni przeprowadza dyżurujący strażnik, który przyjmuje z wyprzedzeniem zapisy telefonicznie zgłaszane.
O terminie odwiedzin decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3. Odwiedziny realizowane są wyłącznie w niedziele i święta w godzinach 10:00 – 12:00 ze względu na konieczność dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz przygotowania zakładu do obiadu i innych planowych zajęć.

4. Wejście do zakładu odbywa się wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości. Prawo do odwiedzin mają osoby ujęte wcześniej w „Wykazie osób zapisanych na odwiedziny”. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą wejść na odwiedziny wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Wychowanka mogą odwiedzić maksymalnie 2 osoby. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.

6. Odwiedzający mogą wejść na teren zakładu wyłącznie we własnych maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Na terenie zakładu odwiedzający mają do dyspozycji inne środki zabezpieczające opisane w dalszej części regulaminu.

7. Wszystkie osoby wchodzące do budynku dokonują samodzielnie pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym oraz dezynfekują ręce przy automatycznym podajniku płynu. Osoba z temperaturą powyżej 37 st. C nie może zostać wpuszczona na odwiedziny i musi natychmiast opuścić budynek i teren zakładu. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.

8. Nie zostanie udzielona zgoda na wejście do zakładu osobom będącym pod wpływem alkoholu.

9. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk środkiem wskazanym przez strażnika.

10. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji podeszw butów poprzez przejście dwoma stopami przez matę dezynfekcyjną.

11. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy są złożone w dyżurce ochrony i podlegają 48 godzinnej kwarantannie.

12.Telefony komórkowe osoby odwiedzające deponują w dyżurce ochrony zakładu.

13. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowankowi nie wolno witać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na przywitanie.

14. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowankowi nie wolno żegnać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na pożegnanie.

15. Odwiedziny organizuje się w pokoju odwiedzin zapewniając odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi i wychowankiem.

16. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.

17. Odwiedziny rejestrowane są przez dyrektora ZP w Tarnowie lub osobę przez niego upoważnioną (strażnika) w „Rejestrze odwiedzin”, zgodnie z „Wykazem osób odwiedzających”.

18. Osobom, które nie podporządkują się opisanym wyżej zasadom zostanie wydane polecenie natychmiastowego opuszczenia budynku i terenu zakładu. O zachowaniu niezgodnym z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Krakowie.

KONTAKT TELEFONICZNY – zgodnie z godzinami wyznaczonymi w regulaminie odwiedzin- w przypadkach ważnych w dowolnym terminie dnia  
KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA i PACZKI:

Zgodnie z §64 i/lub §89 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

UWAGA
Od marzec 2020 do odwołania listy i paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie na dyżurce i dostarczane adresatom po 48 godzinnej kwarantannie .

PRZEKAZY PIENIĘZNE –
Zgodnie z §63 i/lub §88 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Rodzice i inne osoby mogą przesyłać do zakładu środki finansowe na potrzeby wychowanków jedynie w formie przekazów finansowych gotówkowych. Środki te są księgowane na kontach indywidualnych depozytowych nieletniego i pod kontrolą wychowawcy grupy dysponowane na wniosek wychowanka po akceptacji wychowawcy grupy.

Uwaga – Zakład Poprawczy w Tarnowie nie przyjmuje przelewów bankowych środków finansowych dla wychowanków

ODWIEDZINY:
Odwiedziny w reżimie sanitarnym od marzec 2020

UWAGA !

 Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje .iż od dnia 07.03.2022  wznawia możliwość odwiedzin wychowanków na terenie zakładu w reżimie sanitarnym.

Zakład Poprawczy w Tarnowie przygotowuje naszych wychowanków do życia w społeczeństwie na wiele różnych sposobów. Aby efekty pracy były zadowalające współpraca pracowników Zakładu z rodzicami, opiekunami jest nieodzowna. Szczególnie ważny jest wkład rodziców, opiekunów w kształtowanie atmosfery sprzyjającej budowaniu prawidłowych relacji. Nasz Zakład dąży do wzmocnienia rzeczywistej roli rodzica, opiekuna w wychowaniu zbudowaniu partnerstwa poprzez włączanie Państwa w działania wychowawcze. Włączanie rodziców w problemy z jakimi borykają się dzieci młodzież sprzyja lepszemu poznaniu i zrozumieniu własnego dziecka, uświadomieniu sobie Jego możliwości, potrzeb i trudności. Wspomaga poczucie własnej wartości i rozwój osobisty młodzieży. Przekazujemy w Wasze ręce materiały, które być może ułatwią rozpoznanie sygnałów świadczące o problemach młodych ludzi.

Materiały szkoleniowe dla rodziców ,opiekunów prawnych:

Inne: