Dla rodziców

dla rodziców opiekunów prawnych Zakład Poprawczy w Tarnowie

ADRES do korespondencji

Zakład Poprawczy w Tarnowie

33-100 Tarnów

ul. Klikowska 101

Dyrektor ZP w Tarnowie:

Paweł Stecłmij

tel. 14 630 06 11- sekretariat w-108

https://tamow.zp.gov.pl/

sekretariat@tamow.zp.qov.pl

SZKOŁA i WARSZTATY

W zakładzie funkcjonują szkoły:

4 Szkoła Podstawowa Nr 26 w Tarnowie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie: ogólnobudowlanym.

4 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Tarnowie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach: ślusarz

Dyrektorem szkół jest Pan Jarek Baut

Kierownikiem warsztatów szkolnych jest Pan Mariusz Kulig

W szkole i warsztatach szkolnych wychowanki przebywają

od godziny 8:30 do godziny 14:30

INTERNAT

Zajęcia w internacie są od godziny 14:30 do godziny 8:30 dnia następnego

Porządek dnia w dni powszednie

7:00- POBUDKA

7:00- 7:30 -TOALETA PORANNA

7:30- 8:00 -ŚNIADANIE

8:00 – 8:10 -PORZĄDKI NA GRUPACH – wg grafiku dyżurów i inne czynności wychowawcze

8:10 – 8:30 – przygotowanie do wyjścia do szkoły i na warsztaty szkolne

830- APEL:

[APEL PROWADZI DYREKTOR SZKOŁY, KIEROWNIK WARSZTATÓW]

8:40 – 14:25 – zajęcia szkolne i warsztatowe

14:30-APEL

[prowadzi: DYREKTOR ZAKŁADU, KIEROWNIK INTERNATU]

14:40 – 14:45 – nakrywanie

14:45 -15:15 – obiad

15:15 – 16:00 – czas wolny pod opieką wychowawców internatu

16:00 – 18:00 – zajęcia wychowawcze zorganizowane zgodnie z planem pracy grup w tym 1 godz. zajęć na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach pogodowych i wychowawczych

1800 – 1900 – nauka własna – odrabianie zadań, sprawdzanie zeszytów, ćwiczenia edukacyjne;

/Dyżurni nakrywający, schodzą o 18:45, w sobotę – kolacja o 18:30/

19:00- 19:30 – kolacja

19:30-19:40 – porządki w grupach zgodnie z przydzielonymi dyżurami + rejony poza grupami, tj. korytarze, sala gimnastyczna, kaplica – (według potrzeb)

19:40-20:30 – toaleta wieczorna

20:30-21:30 – czas wolny pod opieką wychowawców

21:30- cisza nocna (wychowankowie przebywają w sypialniach)

22:00 – 7:00 /dnia następnego/ – spoczynek nocny

Porządek dnia w niedzielę i dni świąteczne

9:30- 10:00 – POBUDKA, TOALETA

10:00- 10:30-ŚNIADANIE

10:30 – 10:40 -PORZĄDKI W GRUPACH

10:40 – 12:00 -CZAS WOLNY

12:00 -13:00 – MSZA ŚWIĘTA

13:00- 13:30 -CZAS WOLNY – pod opieką wychowawców

13:30 – 14:00 -OBIAD

14:00 -14:30 -CZAS WOLNY POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW

14:30 – 17:30 – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE GRUP ZGODNIE Z PLANEM PRACY GRUPY

17:30 – 18:30 – ZAJĘCIA NAUKI WŁASNEJ W POŁĄCZENIU Z RÓŻNYMI FORMAMI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – nadzoruje i prowadzi wychowawca grupy

18:30-19:00-KOLACJA

19:00 – 19:10 – PORZĄDKI W GRUPACH ZGODNIE Z PRZYDZIELONYMI DYŻURAMI + REJONY WEDŁUG POTRZEB

19:10-20:10 – TOALETA

20:10-21:30- CZAS WOLNY POD OPIEKĄ WYCHOWAWCY

21:30-CISZA NOCNA

22:00 – 7:00 /dnia następnego/ – SPOCZYNEK NOCNY

UWAGA! WYCHOWANKOWIE NA PRZESTRZENI DNIA / przy sprzyjających warunkach atmosferycznych/ POWINNI SPĘDZIĆ 1 GODZINĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

W internacie prowadzone są (w różne dni tygodnia w godz. 15:00-19:00

Ponadto Zespół korekcyjno-diagnostyczny prowadzi od piątku do soboty

4 Zajęciach terapeutyczne, socjoterapeutyczne, programy terapeutyczno-wychowawcze

BIBLIOTEKA ZAKŁDU-prowadzi

Zajęciach biblioteczne.

Kierownikiem internatu jest Pan Tomasz Radliński

POMOC MEDYCZNA

W przypadku problemów zdrowotnych pomocy udziela od poniedziałku do piątku
pielęgniarka.

Na terenie zakładu jest ambulatorium z pokojem zabiegowym oraz gabinet stomatologiczny wychowankowie mogą korzystać z pomocy:

lekarza psychiatry,

W przypadku innych dolegliwości korzystają z przychodni i lekarzy specjalistów w ramach NFZ.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

Wychowankowie mogą korzystać z pomocy/porady psychologa, pedagoga, psychologa terapeuty uzależnień

Dla wychowanków dostępne są:

*♦* Zajęcia relaksacyjne.

prawnym. Prowadzimy dla nich działania interwencyjne, mediacyjne, porady

i konsultacje. W ramach pracy z rodziną organizujemy corocznie spotkanie z rodzicem-opiekunem prawnym na terenie zakładu

OBOWIĄZKI I PRAWA

 1. Wychowanek ma prawo do:

i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej;

 1. Wychowanek ma obowiązek :
 1. Nieletniemu zabrania się :

ZESTAWIENIE ADRESÓW INSTYTUCJI

do których można zwrócić się po pomoc

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,00-950 Warszawa,

tel. 22 23-90-74

Sąd Okręgowy w Tarnowie 33-100 Tranów ul. Dąbrowskiego 27,

tel. 14 688 74 00

Sąd Rejonowy w Tarnowie 33-100 Tranów ul. Dąbrowskiego 27,

tel. 14 688-74-00 – centrala

Sędzia nadzorująca ZP w Tarnowie, SSR Ewa Małek III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 33­

100 Tarnów ul. Dąbrowskiego 27.teL tel.: 14 688 74 42

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa,

tel. 22 551 77 00

Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa,

Bezpłatny telefon: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212 dostępny u kierownika internatu w dni powszednie w godz. od 17:00 do 18:40.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa,

tel. 22 556 44 40

Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court ofHumań Rights,

Allee des Droits de l’Homme, 67000 Strasbourg, Francja Zakład Poprawczy i Schronisko dla

Nieletnich w Korono wie

NAGRODY W ZP

Za właściwe zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe
przestrzeganie regulaminu schroniska lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce wychowanek ZP może być nagrodzony.

Nagrodami dla wychowanka zakładu poprawczego są:

 1. Pochwała;
 2. List pochwalny do rodziców albo opiekuna;
 3. List pochwalny do sądu rodzinnego;
 4. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu;
 5. Nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 6. Zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniej lub jego osób najbliższych;
 7. Zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych;
 8. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem;
 9. Skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
 10. Udzielenie przepustki na okres do 5 dni – w każdym czasie sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie przepustki wymaga jego zgody;
 11. Udzielenie urlopu – w każdym czasie sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie urlopu wymaga jego zgody;
 12. Podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej.

ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Środki dyscyplinarne stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w zakładzie, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego nie powrócenia z przepustki lub urlopu.

Środkami dyscyplinarnymi w ZP są:

 1. Upomnienie;
 2. Nagana;
 3. Zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniej;
 4. Zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniej;
 5. Cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;
 6. Obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej na okres do

3 miesięcy;

 1. Cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do

3 miesięcy;

 1. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem na okres do 3 miesięcy;
 2. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska na okres do 3 miesięcy.
 3. Nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego nie powrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki

Zgodnie z ustawą z dnia 9.czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022, poz. 1700) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

PRZEKAZY PIENIĘZNE –
Zgodnie z ustawą z dnia 9.czerwca 2022 o wspierani i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022, poz. 1700) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Rodzice i inne osoby mogą przesyłać do zakładu środki finansowe na potrzeby wychowanków jedynie w formie przekazów finansowych gotówkowych. Środki te są księgowane na kontach indywidualnych depozytowych nieletniego i pod kontrolą wychowawcy grupy dysponowane na wniosek wychowanka po akceptacji wychowawcy grupy.

Uwaga – Zakład Poprawczy w Tarnowie nie przyjmuje przelewów bankowych środków finansowych dla wychowanków

Zakład Poprawczy w Tarnowie przygotowuje naszych wychowanków do życia w społeczeństwie na wiele różnych sposobów. Aby efekty pracy były zadowalające współpraca pracowników Zakładu z rodzicami, opiekunami jest nieodzowna. Szczególnie ważny jest wkład rodziców, opiekunów w kształtowanie atmosfery sprzyjającej budowaniu prawidłowych relacji. Nasz Zakład dąży do wzmocnienia rzeczywistej roli rodzica, opiekuna w wychowaniu zbudowaniu partnerstwa poprzez włączanie Państwa w działania wychowawcze. Włączanie rodziców w problemy z jakimi borykają się dzieci młodzież sprzyja lepszemu poznaniu i zrozumieniu własnego dziecka, uświadomieniu sobie Jego możliwości, potrzeb i trudności. Wspomaga poczucie własnej wartości i rozwój osobisty młodzieży. Przekazujemy w Wasze ręce materiały, które być może ułatwią rozpoznanie sygnałów świadczące o problemach młodych ludzi.

Materiały szkoleniowe dla rodziców ,opiekunów prawnych:

Inne: