Zakład Poprawczy w Tarnowie


w dniu 17 października obchodził 60-lecie istnienia a oto jego historia i kilka zdjęć z czasów dawnych i obecnych
HISTORIA
Historia naszej placówki rozpoczęła się w 1951 roku, kiedy to w budynku zniesionego rok wcześniej Sądu Grodzkiego, przy ulicy Dąbrowskiego 31 w Tarnowie, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło utworzyć Zakład Poprawczy. Pierwsi wychowankowie w liczbie 7 przybyli do Zakładu na początku kwietnia 1951 roku. Ówcześni wychowawcy przygotowywali się do swej roli na kursie praktycznym w Koźminie, oraz teoretycznym w Warszawie. Od samego początku Zakładowi towarzyszyła działalność warsztatów szkolnych. Pierwszy warsztat nazwany był „metalowym”. We wrześniu 1951 roku na terenie Zakładu została uruchomiona szkoła podstawowa i zawodowa. W skutek hałasu jaki towarzyszył pracom warsztatowym dochodziło do konfliktów z sąsiadującym już wtedy z Zakładem – Sądem Powiatowym – kompromis próbowano osiągnąć poprzez zmianę kierunków kształcenia wychowanków, zamiast kierunku metalowego powstały: stolarski, krawiecki i szewski. Stan ilościowy wychowanków stopniowo się powiększał – w roku 1954 Zakład liczył 270 wychowanków. Podzieleni byli jedynie na 8 grup co przekładało się na fakt, iż niektóre z nich liczyły ponad 50 osób. Od początku działalności Zakładu Poprawczego w Tarnowie, ważną rolę w procesie resocjalizacji wychowanków odgrywał sport. Do dnia dzisiejszego stanowi podstawę nauki wykorzystywania przez wychowanków społecznie akceptowalnych form spędzania wolnego czasu. W okresie wakacji w 1956 roku zorganizowany został pierwszy obóz wakacyjny. W późniejszych latach nawiązano kontakt z tarnowskim Związkiem Harcerstwa Polskiego. Służyć to miało nawiązaniu bliższych relacji wychowanków ze środowiskiem zewnętrznym oraz przyspieszyć ich integrację ze społeczeństwem. Działało to również kojąco na atmosferę w Zakładzie oraz znacznie poprawiało stopień dyscypliny wśród wychowanków. W ówczesnych latach dbano również, aby wychowankowie nabywali umiejętności kulturalnego zachowania się w towarzystwie. Sprzyjały temu imprezy okolicznościowe, na które zapraszani byli goście spoza Zakładu. Dostęp do edukacji podobnie jak obecnie zapewniała szkoła oraz prowadzone przez nią koła naukowe. W późniejszym czasie reorganizacji uległ sposób podziału grup w zakładzie. Wprowadzono tzw. „system rodzinny” charakteryzujący się tym, że każda grupa miała do dyspozycji swój rejon zamknięty, w tym świetlicę i sypialnię. Kiedy w 1976 roku Tarnów stał się miastem wojewódzkim większość dotychczasowych pomieszczeń przejął tworzący się Sąd Wojewódzki. Zakładowi pozostawiono tylko jedno skrzydło budynku i jego pojemność zmniejszono do 40 wychowanków. Od roku 1987 do dzisiaj Zakład Poprawczy w Tarnowie jest placówką dla chłopców upośledzonych w stopniu lekkim z oddziaływaniami resocjalizacyjno – rewalidacyjnymi. W roku 2006, z racji rosnącego zapotrzebowania na pomieszczenia dla Sądu Okręgowego w Tarnowie, wprowadzono w życie przygotowane od dawna plany dotyczące przeprowadzki Zakładu Poprawczego.
W 2006 roku Zakład Poprawczy rozpoczął funkcjonowanie w nowym budynku. Wraz ze zmianą otoczenia rozpoczął się nowy etap funkcjonowania naszej placówki. Poszerzeniu
uległa oferta edukacyjna i resocjalizacyjna, którą placówka ma do zaoferowania swoim podopiecznym. Z roku na rok jest ona wzbogacana o nowe formy oddziaływania, programy terapeutyczne czy inicjatywy społeczne.
Dyrektor Zakładu
mgr Paweł Stechnij