Edukacja

Szkoły mieszczące się w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie, oferują wychowankom wykształcenie na wszystkich poziomach edukacji. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oferuje szeroki wachlarz metod i form pracy dla wychowanków o zróżnicowanym poziomie wiedzy, możliwościach intelektualnych i percepcyjnych,  a także ich niskiemu poziomowi motywacji.


Od roku szkolnego 2019/2020 w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie funkcjonują dwa typy szkół:

Zajęcia edukacyjne realizowane są w salach lekcyjnych, jak również podczas tematycznych wycieczek i wyjść poza teren zakładu. Każdy z poziomów edukacyjnych kończy się ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminami. Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia, mają możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego, przeprowadzanego zgodnie ze standardami Związku Rzemiosła Polskiego i Komisji Tarnowskiej Izby Rzemieślniczej. Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu czeladniczego, uczeń otrzymuje tytuł Czeladnika, który potwierdza zdobyte kwalifikacje zawodowe. Ponadto w ramach zdobywania nowych kwalifikacji wychowankowie zakładu uczestniczą w zewnętrznych kursach kwalifikacyjnych -organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ZDZ Tarnów.

Wychowankowie prezentujący nienaganną postawę, świadomie uczestniczący w procesie własnej resocjalizacji mają możliwość kontynuowania edukacji. Nauka odbywa się w placówkach oświatowych zlokalizowanych poza zakładem, na terenie Tarnowa.