Formularz kontaktowy

  Administratorem danych jest Zakład Poprawczy w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Zakładu Poprawczego w Tarnowie korespondencji. Kontakt do administratora sekretariat@tarnow.zp.gov.pl, kontakt do Inspektora ochrony danych sekretariat@tarnow.zp.gov.pl,

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji). Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani /Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi.