Praktyki studenckie

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Zakładzie Poprawczym można uzyskać pod numerem telefonu 146300611 oraz adresem mailowym

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm 

UWAGA

Od dnia 15.05.2021 Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje .iż wznawia możliwość odbywania praktyk i wykonywania badań na terenie Zakładu Poprawczego w Tarnowie w reżimie sanitarnym i pod warunkiem okazania zaświadczenia o odbytych szczepieniach przeciwko Cowid 19

Informacja w sprawie praktyk i badań w czasie Pandemii Covid -19

Informacja dla Studentów pracowników naukowych –chcących odbyć praktyki lub wykonać badania – w czasie Pandemii Covid-19
Ze względu na pandemię COVID-19 w chwili obecnej –aż do odwołania zakład nie przyjmuje studentów na praktyki. Aby wykonać ankiety badawcze należy:
1/ Aby wykonać badania w zakładzie należy posiadać prośbę pisemną swojego promotora skierowaną do dyrektora zakładu potwierdzona pieczęcią uczelni
2/Przed wykonaniem ankiety należy przesłać arkusz ankiet do wglądu w celu akceptacji.
3/ Oba dokumenty należy przesłać w formie skanów lub PDF na adres e- mail zakładu , a oryginały pocztą tradycyjną.
4/Po uzyskaniu akceptacji przez dyrektora zakładu można dopiero rozpocząć badania-
/ akceptacja przesyłana jest droga e-mail/.
Ze względu na Pandemie proponujemy przygotować się na takie rozwiązanie : ankietę trzeba będzie umieścić na serwerze i wygenerować link tak aby można ja było wypełnić online. Taki link po spełnieniu warunków opisanych powyżej przesyła się na pocztę zakładu i zakład wewnętrznie w ramach swojego programu informatycznego TABLICA rozpropaguje ją w celu wypełnienia przez pracowników lub wychowanków w zależności od zakresu badań .
Klauzula informacyjna dla studentów i stażystów

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 tel. 14/6300612
  2. Inspektorem ochrony danych w Tarnowie jest Pani Agnieszka Posłuszny, e-mail: a.posluszny@tarnow.zp.gov.pl
  3. ZP w Tarnowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z praktyką studencką lub stażem.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez ZP w Tarnowie na podstawie przepisów prawa pracy takim podmiotom jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 225 Kodeksu Pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.