O Placówce

Zakład Poprawczy w Tarnowie jest placówką typu resocjalizacyjnego półotwartego dla chłopców. Organizację placówki określają przepisy :

Nadzór nad działalnością zakładu sprawują :

Nadzór zwierzchni:

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie

Nadzór pedagogiczny:

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.)

Nadzór pedagogiczny

w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.), sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie – delegatura Tarnów

Informacje o szkołach w placówce:

Szkoła Podstawowa Nr 26 w Tarnowie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie: ogólnobudowlanym.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Tarnowie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach: ślusarz

Statuty szkół do pobrania

W skład zakładu wchodzą ponadto:

Internat

Zakład Poprawczy w Tarnowie jest placówką typu półotwartego w skład, którego wchodzą cztery, 9- osobowe grupy internatowe: adaptacyjna, uzależnień, resocjalizacyjna, usamodzielnienia.

Pomieszczenia mieszkalne Internatu tworzą :

• Świetlica,

• Trzyosobowe sypialnie,

• Podręczny aneks kuchenny,

• Łazienka,

• Pomieszczenie gospodarcze,

• Pokój wychowawcy.

Dodatkowymi elementami wspierającymi funkcje opiekuńczo-wychowawcze internatu są:

• Sala gimnastyczna (wewnątrz budynku),

• Zewnętrzne boisko,

• Pracownia kół zainteresowań.

Integralną częścią internatu jest również osobny budynek grupy usamodzielnienia, w którym może zamieszkać dodatkowa 9 osobowa grupa wychowanków. W chwili obecnej ze względu na niski stan zaludnienia zakładu, grupa nie funkcjonuje.

Wychowawcy internatu sprawują opiekę nad wychowankami w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych na terenie szkoły i warsztatów szkolnych. W trakcie pobytu na internacie organizowane są zgodne z wytycznymi Indywidualnych Programów Resocjalizacji zajęcia edukacyjno – rozwojowe. Realizacja wytycznych zawartych w Indywidualnych Programach Resocjalizacji odbywa się także poprzez tematyczne wycieczki i wyjścia poza teren zakładu.

W ramach internatu funkcjonuje 6 kół zainteresowań, które umożliwiają rozwój wiedzy, umiejętności i zdolności organizacyjnych wychowanków:

• Koło sportowe;

• Koło muzyczno – fotograficzne;

• Koło informatyczne;

• Koło kulinarne;

• Koło wolontariacie;

• Koło dziennikarskie.

Uczestnicy kół zainteresowań mają możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności i swoich talentów na terenie placówki, jak również poza zakładem. Wychowankowie uczestniczą w regionalnych i ogólnopolskich konkursach, festiwalach, zawodach, wystawach itp. Najważniejszym celem podejmowanych działań, jest wyposażenie każdego wychowanka w pakiet umiejętności, które będą dla niego wsparciem w samodzielnym życiu po opuszczeniu Zakładu Poprawczego.

Warsztaty szkolne

Wychowankowie Zakładu Poprawczego w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego, na warsztatach szkolnych uczestniczą w zajęciach dostosowanych do możliwości intelektualnych i etapu nauczania:

Uczniowie Ośmioletniej Szkoły Podstawowej przyuczają się do zawodów: ślusarz, ślusarz z elementami mechaniki, ślusarz z elementami metaloplastyki, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia realizują zajęcia praktyczne w zawodzie: Ślusarz, Stolarz

Po ukończeniu Szkoły Branżowej wychowankowie w celu potwierdzenia przygotowania zawodowego mają możliwość: zdawania egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego bądź skorzystać z możliwości złożenia egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie i w ten sposób uzyskać tytuł czeladnika.

W trakcie pobytu w placówce wychowankowie korzystają również z różnorodnej oferty kursów kwalifikacyjnych i szkoleń zawodowych organizowanych na terenie Zakładu Poprawczego oraz w ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzącymi szkolenia na terenie miasta Tarnowa.

Proces szkolenia wychowanków odbywa się pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Wychowankowie mają dostęp do profesjonalnie i nowocześnie wyposażonych warsztatów szkolnych zarówno w maszyny, narzędzia jak i urządzenia.

Realizując program nauczania w kierunkach kształcenia warsztaty szkolne ściśle

współpracują z zakładami pracy w regionie oraz placówkami oświatowymi przedszkola i szkoły, oraz instytucjami pożytku publicznego.

Za przebieg całego cyklu edukacyjno-szkoleniowego, wychowawczego oraz organizacyjnego odpowiedzialny jest kierownik warsztatów, szkolenia praktycznego.

Oferta resocjalizacyjna Zakładu Poprawczego w Tarnowie