Ochrona Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie pełni powołany na tą funkcję przez dyrektora zakładu Inspektor danych osobowych, kontakt:

A. Posłuszny
ul. Klikowska 101, 33-100 Tarnów
Tel.: +48 14 63 00 612 /wew. 126/
e-mail: a.posluszny@tarnow.zp.gov.pl

Zakład Poprawczy w Tarnowie dokłada szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1000), Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, że:

  1. Administratorem danych, które są przetwarzane przez Zakład Poprawczy w Tarnowie w związku z realizacją powierzonych mu ustawowo zadań oraz w związku z prowadzoną działalnością administracyjną jest Zakład Poprawczy w Tarnowie z siedzibą: ul. Klikowska 101, 33-100 Tarnów
  2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: mailowo, telefonicznie, drogą pocztową (zgodnie z informacjami podanymi powyżej).

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności jej kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zakład Poprawczy w Tarnowie (za wyjątkiem osób umieszczonych) przysługują nw. prawa:

Ww. prawa osób Zakład Poprawczy w Tarnowie realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Zakład Poprawczy w Tarnowie dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość.

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.  

  1. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieś skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Zakład Poprawczy w Tarnowie jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postepowania lub załatwienia sprawy.
  3. Zakład Poprawczy w Tarnowie nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.