Warsztaty

Wychowankowie Zakładu Poprawczego w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego, na warsztatach szkolnych uczestniczą w zajęciach dostosowanych do możliwości intelektualnych i etapu nauczania:
Uczniowie Ośmioletniej Szkoły Podstawowej przyuczają się do zawodów: ślusarz, ślusarz z elementami mechaniki, ślusarz z elementami metaloplastyki, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych.
Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia realizują zajęcia praktyczne w zawodzie: Ślusarz, Stolarz
Po ukończeniu Szkoły Branżowej wychowankowie w celu potwierdzenia przygotowania zawodowego mają możliwość: zdawania egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego bądź skorzystać z możliwości złożenia egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie i w ten sposób uzyskać tytuł czeladnika.
W trakcie pobytu w placówce wychowankowie korzystają również z różnorodnej oferty kursów kwalifikacyjnych i szkoleń zawodowych organizowanych na terenie Zakładu Poprawczego oraz w ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzącymi szkolenia na terenie miasta Tarnowa.
Proces szkolenia wychowanków odbywa się pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Wychowankowie mają dostęp do profesjonalnie i nowocześnie wyposażonych warsztatów szkolnych zarówno w maszyny, narzędzia jak i urządzenia.
Realizując program nauczania w kierunkach kształcenia warsztaty szkolne ściśle
współpracują z zakładami pracy w regionie oraz placówkami oświatowymi przedszkola i szkoły, oraz instytucjami pożytku publicznego.
Za przebieg całego cyklu edukacyjno-szkoleniowego, wychowawczego oraz organizacyjnego odpowiedzialny jest kierownik warsztatów, szkolenia praktycznego.