Zespół diagnostyczno-korekcyjny

Zespół diagnostyczno – korekcyjny, jeden z działów Zakładu Poprawczego w Tarnowie, zapewniający wychowankom specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, terapeutyczną.
W skład zespołu wchodzą:

pedagog resocjalizacyjny – logopeda;
psycholog;
psycholog – terapeuta uzależnień;
wsparcie medyczne – lekarz psychiatra

Zespół w swojej działalności wychowawczo – terapeutycznej kieruje się zasadą indywidualizacji działań. Formy
i metody pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego wychowanka. W oparciu
o przeprowadzoną Interdyscyplinarną Diagnozę Rozwoju Psychofizycznego i Funkcjonowania Wychowanka, zespół opracowuje Indywidualny Program Resocjalizacji (IPR). W tworzeniu IPR biorą udział pracownicy pozostałych działów zakładu oraz wychowanek. Program w trakcie pobytu wychowanka w placówce podlega systematycznej weryfikacji i aktualizacji według potrzeb.
Działania zespołu, prowadzone są w formie terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych. Zespół pracuje w oparciu o autorskie programy terapeutyczno – edukacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne. Zróżnicowane zajęcia
i codzienna opieka dostosowywane są do aktualnych problemów wychowawczych, niwelowaniu niepowodzeń szkolnych oraz bieżącej sytuacji rodzinnej. Całość oddziaływań zmierza do realizacji nadrzędnego celu, jakim
jest wyposażenie wychowanków w umiejętności, które pozwolą im na samodzielne i odpowiedzialne kierowanie swoim życiem po opuszczeniu zakładu poprawczego.
We wszystkich działaniach zespół współpracuje z pozostałymi działami zakładu internatem, szkołą, warsztat-nauczyciele praktycznej nauki zawodu, specjalistą ds. socjalnych nieletnich. Podejmowana jest także współpraca z instytucjami mogącymi korzystnie wspomagać proces resocjalizacji i readaptacji społecznej wychowanków.